Högsta förvaltningsdomstolens logotyp

Prövningstillstånd meddelat i mål om assistansersättning

Mål: 733-22
Om förutsättningarna för att lämna assistansersättning med ett högre belopp än schablonbeloppet när assistans utförs på obekväm arbetstid. (Mål nr 733-22, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 3140-20)