Hovrätten för Västra Sverige
 

Dom i mål om brott mot lagen som skyddar gravfriden vid vraket efter M/S Estonia

Mål: B 5637-22
Hovrätten har i dag dömt två män som deltagit i ett filmteam som genomfört dykningar och filmningar vid vraket efter M/S Estonia. Antalet dagsböter har ändrats från 40 till 80.

Det var den 23-24 september 2019 som dykningar och filmningar genomfördes vid vraket efter M/S Estonia som ett led i produktionen av en dokumentärfilm. Två svenska medborgare deltog i verksamheten som bedrevs från ett tyskflaggat fartyg och åtalades för det.

Hovrätten har gjort bedömningen att svensk lag som förbjuder undervattensverksamhet vid vraket efter M/S Estonia inte står i strid med folkrättsliga principer om det fria havet, samt att lagen är tillämplig i fallet trots att verksamheten bedrivits från ett tyskflaggat fartyg.

Hovrätten har fastställt att männen gjort sig skyldiga till den åtalade gärningen och liksom tingsrätten funnit att gärningen inte ska vara straffri med hänsyn till principerna om yttrande- och informationsfrihet eller av annat skäl. Hovrätten har ansett att intresset av att skydda gravfriden för det stora antalet omkomna väger klart tyngre än det journalistiska intresse som männen haft.

Det journalistiska syftet har dock beaktats i mildrande riktning vid påföljdsbestämningen. I likhet med tingsrätten har hovrätten ansett att männen ska dömas till dagsböter, men till ett högre antal än vad tingsrätten ansett. Antalet dagsböter har därför ändrats från 40 till 80.

Två av rättens ledamöter är skiljaktiga i påföljdsdelen och vill fastställa det antal dagsböter som tingsrätten bestämt.