Högsta domstolen
 

Genomsökning på distans får ske även om den eftersökta informationen kan vara lagrad i utlandet

Mål: Ö 5686-22
Genomsökning på distans utgör ett nytt tvångsmedel som gör det möjligt för polisen att under en brottsutredning komma åt elektroniska uppgifter som kan ha betydelse som bevis och som finns lagrade på t.ex. externa servrar eller i s.k. molnbaserade internettjänster. Det har varit oklart om tvångsmedlet kan användas även när den eftersökta informationen är lagrad eller kan vara lagrad i utlandet. Högsta domstolen har nu klargjort att så är fallet.

En man misstänktes för bl.a. grovt bokföringsbrott. Åklagaren begärde därför att tingsrätten skulle besluta om genomsökning på distans. På så vis skulle polisen kunna ta del av exempelvis information i internetbaserade applikationer, däribland meddelandetjänster och konton till sociala medier, trots att informationen var lagrad utanför den mobiltelefon eller surfplatta som används för att ta del av informationen.

Den misstänkte motsatte sig begäran och menade att genomsökning på distans inte fick ske, eftersom den eftersökta informationen kunde vara lagrad i utlandet och svenska myndigheter saknar exekutiv jurisdiktion utanför svenskt territorium.

Tingsrätten och hovrätten beslutade att genomsökning fick ske.

Högsta domstolen har nu slagit fast att det är möjligt att besluta om genomsökning på distans, även om genomsökningen avser information som kan vara lagrad i utlandet. Den misstänkte har därför inte fått någon framgång med sitt överklagande.

Enligt domstolen är bestämmelserna om genomsökning på distans utformade så att de medger eftersökning av information som finns lagrad utanför Sverige. Det finns inte heller några folkrättsliga hinder mot sådan eftersökning. Domstolen har samtidigt noterat att genomsökningen måste ske inom ramen för en svensk brottsutredning, att den måste vidtas med användning av utrustning som finns i Sverige och att den ska ske på ett sådant sätt att den eftersökta informationen inte raderas eller på annat sätt påverkas till sitt innehåll.