Kammarrätten i Jönköping
 

Kammarrätten prövar beslut av polisen under "påskupploppen"

Mål: 2083-22, 2114-22
Kammarrätten har avgjort två mål som har samband med de så kallade påskupploppen.

Polisen beslutade att ställa in en demonstration (allmän sammankomst) i Norrköping på grund av ordningsstörningar. Kammarrätten har nu i efterhand upphävt polisen beslut.

Kammarrätten är enig om att beslutet ska upphävas, men ledamöterna har olika skäl för beslutet. Majoriteten i kammarrätten anser över huvud taget inte att ordningslagens bestämmelser ger polisen möjlighet att ställa in allmänna sammankomster till följd av ordningsstörningar som inträffat eller befaras. I stället är det bestämmelserna om att upplösa sammankomster som kan bli aktuella. Dessa bestämmelser har polisen inte använt sig av. En ledamot anser i och för sig att det finns en laglig möjlighet att ställa in sammankomster vid ordningsstörningar, men menar att utredningen inte visar att störningarna var så allvarliga att det var befogat.

I samband med händelsen omhändertog polisen under drygt en timme en person med stöd av polislagen. Förvaltnings­rätten bedömde att beslutet kunde överklagas och prövade beslutets laglighet, även om omhändertagandet vid prövningen hade upphört. Kammarrätten upphäver nu förvaltningsrätten dom.

– Vår bedömning är att ett beslut att omhänderta någon med stöd av polislagen inte kan överklagas. De faller utanför förvaltningslagens överklagandebestämmelser och inte heller europakonventionen ger någon rätt att klaga. Rättskyddet tillgodoses i dessa fall på annat sätt än genom en överklagandemöjlighet, säger tf. kammarrättsrådet Erik Hannus.