Talga AB får tillstånd till grafitgruva vid Nunasvaara i Kiruna kommun

Mål: M 1573-20
Mark- och miljödomstolen lämnar Talga AB tillstånd till gruvverksamhet vid Nunasvaara Södra omfattande brytning i dagbrott av 120 000 ton grafitmalm årligen. Domstolen tillåter inte att tillståndet tas i anspråk även om det överklagas.

Samebyar, organisationer, enskilda och finska parter har ansett att det finns generella brister i ansökan. De har invänt att det inte är möjligt att göra en samlad bedömning av vilka miljökonsekvenser verksamheten kan medföra eftersom bolaget inte samtidigt sökt tillstånd för sina övriga projekt intill Nunasvaara Södra.

- Ansökan gäller all verksamhet som bolaget tänker bedriva vid Nunasvaara Södra och är inte beroende av andra projekt eller miljötillstånd. Domstolen tycker inte heller att det finns några brister i prövningsunderlaget. Det har därför varit möjligt för rätten att göra en fullständig prövning av samtliga miljöeffekter, förklarar rättens ordförande, rådmannen Anna Svedjevik.

 

Prövningen i sak för domstolen har omfattat verksamhetens lokalisering och dess påverkan på bl.a. människors hälsa, rennäring, vattenmiljöer, arter och Natura 2000-områden. Domstolen har kommit fram till att tillstånd och artskyddsdispens kan meddelas. Två viktiga frågor i målet har varit verksamhetens påverkan på rennäring och påverkan genom utsläpp till vatten.

 

- Att vattnet kan renas betyder att gruvverksamheten kan bedrivas utan oacceptabla risker för mark och vattenmiljöer. Villkoren i domen har bestämts för att garantera detta, säger Per Lagervall, som tekniskt kunnig domare i målet.

– En gruva innebär alltid ett ingrepp i naturmiljön och en påverkan på rennäringen. I det här fallet kommer gruvbrytning bara att få ske de sex månader per år som samebyarna inte vistas i området. Domstolen har därför kommit fram till att gruvverksamheten och rennäringen kan existera tillsammans på platsen, säger Lena Nilsson, också tekniskt kunnig domare i målet.

 

Talgas ansökan om tillstånd gavs in till domstolen i slutet av maj 2020. Handläggningstiden från det att ansökan kom in till dess att domstolen meddelat dom har uppgått till nästan tre år.

- Målet har varit lite ovanligt eftersom ansökan även har gjorts tillgänglig för allmänheten i Finland. Material har även översatts till finska. Det har påverkat domstolens handläggningstid, förklarar Anna Svedjevik, rådman.

 

Faktaruta

Mark- och miljödomstolen har beviljat Talga AB ansökt tillstånd till att utvinna grafit i en del av riksintresset Nunasvaara, som är beläget cirka 10 km väster om Vittangi och ca 50 km öster om Kiruna. Tillståndet omfattar en årlig brytning av 120 000 ton grafitmalm i dagbrott och bl.a. att anlägga samt driva de anläggningar som behövs för verksamheten.

Talga AB har även fått ett s.k. Natura 2000 tillstånd avseende påverkan på det skyddade området Kalix och Torne älvsystem. Dispens från artskyddsförordningen för tre lummerarter som kan påverkas inom området har även lämnats. Tillståndet har förenats med totalt 24 slutliga villkor och ett provisoriskt villkor. Villkoren omfattar nödvändiga försiktighetsmått och skyddsåtgärder bl.a. avseende buller, sprängning, rennäring, anläggande och efterbehandling samt kompensationsåtgärder för förlust av naturvärden. Avgörandet av slutliga villkor för utsläpp till vatten av vissa ämnen och utsläpp till luft av stoft har skjutits upp under en prövotid.

Mark- och miljödomstolens deldom kan överklagas inom tre veckor till Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt.