Kammarrätten i Stockholms logotyp
 

Inga skäl att ingripa mot Region Stockholms upphandling av busstrafik

Mål: 4056-22
Keolis Sverige AB ansökte om överprövning av Region Stockholms upphandling av busstrafik. Förvaltningsrätten i Stockholm ansåg att det inte fanns skäl för ingripande mot upphandlingen. Kammarrätten i Stockholm gör nu samma bedömning.

Region Stockholm genomförde en upphandling av busstrafik för avtalsområdena Nacka/Värmdö och Huddinge/Botkyrka/Söderort. Nobina Sverige AB tilldelades uppdragsavtalen. Efter att Keolis Sverige AB ansökte om överprövning ansåg Förvaltningsrätten i Stockholm att det saknas skäl för att ingripa mot upphandlingen. Keolis Sverige AB överklagade domen och yrkade att målet skulle visas åter till förvaltningsrätten och i andra hand att upphandlingen skulle göras om.

Kammarrätten har i sitt avgörande i dag bedömt att det både saknas skäl för återförvisning av målet till förvaltningsrätten och ingripande mot upphandlingen och därför avslagit överklagandet.

Fakta om Kammarrätten i Stockholm

Kammarrätten är en allmän förvaltningsdomstol som huvudsakligen behandlar mål som överklagats från en förvaltningsrätt. Målen rör främst tvister mellan enskilda och myndigheter. Kammarrätten i Stockholm är den största av Sveriges fyra kammarrätter. 2022 avgjorde Kammarrätten i Stockholm och Migrationsöverdomstolen cirka 21 000 mål varav cirka 12 000 migrationsmål.