Kammarrätten i Stockholm
 

Dom i de så kallade koranmålen

Mål: 2079-23, 2080-23
Kammarrätten finner i likhet med förvaltningsrätten att Polismyndigheten inte kunde vägra tillstånd för allmän sammankomst i de två aktuella målen.

I februari 2023 ansökte en förening och en privatperson om tillstånd att anordna allmänna sammankomster i anslutning till Turkiets respektive Iraks ambassader i Stockholm. Det framgick att koranbränning skulle ske vid sammankomsterna. Polismyndigheten vägrade tillstånden efter bedömningen att den allmänna säkerheten inte kunde garanteras. Föreningen och privatpersonen överklagade Polismyndighetens beslut till förvaltningsrätten som fann att beslutet saknade lagstöd. Polismyndigheten överklagade då underinstansens beslut till kammarrätten. Kammarrättens dom har nu kommit i de aktuella målen.

- Kammarrätten anser att de ordnings- och säkerhetsproblem som Polismyndigheten hänvisar till inte har en tillräckligt tydlig koppling till de planerade sammankomsterna eller deras omedelbara omgivning för att vägra tillstånd, säger kammarrättspresidenten Stefan Holgersson, som är ordförande i målet.

Polismyndighetens beslut ska därför av ovanstående skäl upphävas.

Kammarrättens dom kan överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen.

Så säger ordningslagen (1993:1617)

2 kap 10 § Tillstånd till en allmän sammankomst får vägras endast om det är nödvändigt med hänsyn till ordningen eller säkerheten vid sammankomsten eller, som en direkt följd av den, i dess omedelbara omgivning eller med hänsyn till trafiken eller för att motverka epidemi.