Kammarrätten i Stockholm
 

Konstnärlig gestaltning kan betraktas som en sådan tjänst som får direktupphandlas

Mål: 2773-23
Statens Konstråd har i en upphandling av konstnärlig gestaltning till byggnaden Park Central i Göteborg använt sig av direktupphandling och tecknat avtal med en konstnär. Kammarrätten bedömer att det inte finns skäl att ogiltigförklara avtalet.

Förvaltningsrätten i Stockholm biföll en ansökan om överprövning och förklarade att avtalet var ogiltigt. I sitt överklagande till kammarrätten menar Statens Konstråd att det som har upphandlats är en sådan tjänst som får direktupphandlas eftersom värdet understiger tröskelvärdet.

Kammarrätten har i sitt avgörande idag bedömt att upphandlingen gäller en sådan konstnärlig tjänst som får direktupphandlas enligt de nya reglerna i LOU. Upphandlingen har inte skett i strid med bestämmelserna i LOU eller de grundläggande principerna.

– Bedömningen av om upphandlingen ska betraktas som en vara eller tjänst har avgörande betydelse för vilket upphandlingsförfarande som är tillåtet. De nya reglerna i LOU ger ökad möjlighet att direktupphandla vissa tjänster av mindre värde. Detta fall gäller kvalificerat skapande av en platsspecifik byggnadsanknuten konstnärlig gestaltning som betraktas som en tjänst, säger Eva Gullfeldt, kammarrättsråd.

Fakta om LOU

Nya regler i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, LOU, gäller sedan den 1 februari 2022. De ger en ökad möjlighet att direktupphandla vissa tjänster av mindre värde (19 a kap. 2 § LOU). Se prop. 2021/22:5 s. 81.