Nacka tingsrätt
 

Tingsrätten hänskjuter fråga till Högsta domstolen i uppmärksammat klimatmål

Mål: T 8304-22
I ett uppmärksammat mål om åtgärder för att nå klimatmål har tingsrätten i dag hänskjutit en fråga till Högsta domstolen. Tingsrätten har bett om vägledning i frågan om talan kan och ska prövas i domstol över huvud taget.

Parterna i målet har enats om att tingsrätten ska be Högsta domstolen om vägledning. De har också enats om hur frågan skulle formuleras och tingsrätten har godtagit den formuleringen.

Frågan som ställts har följande lydelse.

Kan och ska en talan av det slag som käranden för tillåtas mot bakgrund av regleringen 13 kap. rättegångsbalken, grundläggande värden i det svenska statsskicket samt Sveriges unions- och folkrättsliga åtaganden att säkerställa ett effektivt domstolsskydd för enskilda?

Innan Högsta domstolen prövar frågan måste den meddela prövningstillstånd. Tingsrätten har vilandeförklarat sitt mål i väntan på Högsta domstolens prövning.

– Det vore värdefullt att få vägledning i den här viktiga och grundläggande frågan som omfattar både processrättsliga och konstitutionella aspekter, säger rådmannen Olof Roos. Han lägger till att den konstitutionella frågan handlar om maktdelningslära och mer specifikt om gränsdragningen mellan vissa av Sveriges olika maktcentra, nämligen riksdagen, regeringen och domstolarna.

Faktaruta

En grupptalan väcktes förra året med bland annat krav på att staten ska vidta vissa åtgärder för att uppfylla åtaganden i fråga om att nå uppställda klimatmål. Tingsrätten utfärdade stämning under våren 2023. Staten har därefter begärt att talan ska avvisas.