Högsta förvaltningsdomstolens logotyp
 

Bidrag som en samfällighetsförening uttaxerar av sina medlemmar ska inte vara föremål för mervärdesskatt

Mål: 1536--1537-23, 2868-23, 4686-23
Pressmeddelande: Högsta förvaltningsdomstolen har i fyra mål slagit fast att de bidrag som samfällighetsföreningar uttaxerar av sina medlemmar inte ska vara föremål för mervärdesskatt.

När en beskattningsbar person tillhandahåller en vara eller en tjänst mot ersättning ska transaktionen i regel vara föremål för mervärdesskatt. Bidrag som uttaxeras av en medlem i en samfällighetsförening utifrån de andelstal som fastställts för en gemensamhetsanläggning utgör dock inte ersättning för en vara eller en tjänst som föreningen tillhandahåller.

Redan av tidigare avgöranden från Högsta förvaltningsdomstolen följer att bidrag som uttaxeras av medlemmar i en samfällighetsförening inte ska vara föremål för mervärdesskatt. I de överklagade målen hade emellertid Skatteverket gjort gällande att det tidigare rättsläget inte längre kunde upprätthållas med hänsyn till rättsutvecklingen hos EU-domstolen.

– EU-domstolens praxis innebär inte att det finns skäl att anse att uttaxerade bidrag ska vara föremål för mervärdesskatt, säger Mats Anderson, justitieråd.

Faktaruta

En gemensamhetsanläggning är en anläggning som är gemensam för flera fastigheter och som inrättats för att tillgodose ett ändamål av stadigvarande betydelse för dem. Det kan vara fråga om anläggningar för vatten, avlopp och vägar osv. Anläggningen hör till de fastigheter som deltar i den och för anläggningens utförande och drift utgör de deltagande fastigheterna en samfällighet.

En gemensamhetsanläggning kan förvaltas av en samfällighetsförening som fastighetsägarna är medlemmar i. Grunderna för fördelning av kostnaderna för gemensamhetsanläggningens utförande och drift fastställs genom att varje fastighet ges ett andelstal vid förrättningen där anläggningen inrättas. Om en samfällighetsförenings behov av medel inte täcks på annat sätt ska bidrag i pengar uttaxeras av medlemmarna.