Förvaltningsrätten i Stockholms logotyp
 

Irakisk medborgares flyktingstatusförklaring och uppehållstillstånd ska återkallas

Mål: UM 15745-23
Migrationsdomstolen bedömer att Migrationsverkets beslut att återkalla en irakisk medborgares flyktingstatusförklaring och uppehållstillstånd varit riktigt. En verkställighet till Irak är i dagsläget inte möjlig vilket innebär att klaganden får ett tidsbegränsat uppehållstillstånd.

Migrationsverket har visat att klaganden medvetet lämnat oriktiga uppgifter och utelämnat väsentlig information som varit avgörande i tidigare asylprövning och att uppehållstillståndet har beviljats på oriktiga grunder.

På grund av klagandens aktiviteter i Sverige har en ny hotbild uppkommit mot honom i Irak. Migrationsverket har dock visat att det finns synnerlig anledning att anta att han medverkat till sådan allvarlig brottslighet att han ska uteslutas från internationellt skydd. Han kan därför inte på nytt beviljas skydd som flykting, trots att det finns en hotbild mot honom i hemlandet.

Eftersom det finns ett absolut hinder mot att utvisa någon till ett land där personen riskerar att utsättas för skyddsgrundande behandling kan beslutet i dagsläget inte verkställas. Det innebär att klaganden har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd men han får inte internationellt skydd.

- Migrationsdomstolen har kommit fram till att det finns grund för att återkalla uppehållstillståndet och flyktingstatusförklaringen. Nya flyktingskäl har uppstått på grund av aktiviteter i Sverige. Det har dock kommit fram skäl att utesluta honom från internationellt skydd. Utvisningsbeslutet kan inte verkställas till Irak så länge han där riskerar förföljelse eller annan skyddsgrundande behandling, säger Karin Dahlin, chefsrådman.