Attunda tingsrätts logotyp
 

Dom i mål om grovt tagande av muta

Mål: B 5586-23
En f.d. överläkare vid Akademiska sjukhuset har dömts för bl.a. grovt tagande av muta i ett stort antal fall till fängelse fyra år, sex andra personer verksamma inom vården och industrin har dömts för bl.a. grovt givande av muta, en av dem till fängelse och de övriga till villkorlig dom.

En överläkare och verksamhetschef vid Akademiska sjukhuset i Uppsala har under tiden 2015 – 2022, tagit emot sammanlagt 4 759 402 kr från fem olika företag. Betalningarna har bedömts utgöra mutor. Två av företagen har drivits av två f.d. kollegor till läkaren. De övriga tre företagen är verksamma inom läkemedels- och medicinteknikindustrin. Genom verksamhetschefens agerande har Akademiska sjukhuset kommit att felaktigt betala ut stora summor till de privata företagen, vilka därefter genom felaktig fakturering har gått vidare till verksamhetschefen, som använt pengarna till bl.a. egen konsumtion. Samtliga tilltalade har dömts för mutbrott.

Tingsrätten har genom den utredning som åklagarna har förebringat funnit utrett att de tilltalade genom ett stort antal betalningar som har gått till verksamhetschefen eller hans handelsbolag har gjort sig skyldiga till grova mutbrott samt i två fall trolöshet mot huvudman och i ett fall grovt bedrägeri.

Tre av de tilltalade är läkare. En av dem har varit verksamhetschef vid Akademiska sjukhuset under den tid som brotten begicks. De andra två läkarna har drivit verksamhet i hyrläkarbranschen. De har tidigare arbetat tillsammans på ett annat sjukhus. Återstående fyra personer har som representanter för företag sålt läkemedel och utrustning till Akademiska sjukhuset.

De otillåtna betalningarna har gått tillbaka till verksamhetschefen personligen eller till hans bolag. Ingen del av pengarna har gått till forskning eller utbildning, vilket läkaren har hävdat. Brotten har begåtts genom användande av ett stort antal osanna fakturor och betalningar av felaktigt angivna kostnader. Brotten har ansetts ha en stor negativ påverkan för centrala funktioner i samhället. Huvudmannen har dömts till fängelse fyra år, en annan läkare till fängelse ett år sex månader och övriga dömda till villkorlig dom och böter. Tre bolag som de tilltalade använt har ålagts att betala företagsbot. Fyra av de dömda har meddelats näringsförbud.