Högsta förvaltningsdomstolen
 

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

Mål: 6358-23
Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att det förhållandet att medel tas ut ur kapitalet i en försäkring för att finansiera arvode till en försäkringsförmedlare inte innebär att försäkringen inte är en pensionsförsäkring.

Pensionsförsäkringar beskattas enligt särskilda regler. För att en försäkring ska vara en pensionsförsäkring måste vissa villkor vara uppfyllda, och försäkringsavtalet får inte tillåta att medel tas ut ur försäkringen i strid med dessa villkor.

Högsta förvaltningsdomstolen har i målet prövat om det förhållandet att medel tas ut ur en försäkring för att bekosta arvode till en försäkringsförmedlare innebär att försäkringen inte uppfyller villkoren för att vara en pensionsförsäkring. Försäkringen skulle tecknas av en arbetsgivare till förmån för en anställd och arvodet avsåg rådgivningstjänster till den anställde avseende bl.a. placeringsalternativ, löne- och premiejusteringar, förmånstagarförordanden och uttagsplanering inför pension.

Domstolen beaktade bl.a. att rådgivningstjänster av detta slag ofta får betraktas som nödvändiga för att försäkringen ska få en utformning som passar den anställdes önskemål och behov samt för att den anställde ska kunna tillgodogöra sig pensionsförmånerna på bästa sätt. Att medel tas ut ur försäkringen för att bekosta dessa tjänster ansågs därför inte strida mot pensioneringssyftet och medförde därmed inte att försäkringen inte är en pensionsförsäkring.