Förvaltningsrätten i Stockholm
 

Spotify AB får sänkt sanktionsavgift för överträdelser av dataskyddsförordningen

Mål: 13539-23
Förvaltningsrätten bedömer i likhet med Integritetsskyddsmyndigheten att Spotify AB ska påföras en sanktionsavgift till följd av överträdelser av dataskyddsförordningen. Sanktionsavgiften sätts dock ned till 40 miljoner kronor.

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) beslutade den 12 juni 2023 att påföra Spotify AB en sanktionsavgift om 58 miljoner kronor. Enligt IMY var Spotify AB:s rutiner för hantering av de registrerade kundernas begäran om tillgång till personuppgifter och information bristfälliga. Den information som Spotify AB lämnade till registrerade kunder uppfyllde inte kraven i artikel 12.1 och artikel 15 i dataskyddsförordningen.

Förvaltningsrättens bedömning

Förvaltningsrätten har i domen kommit fram till att den information som Spotify AB lämnat till registrerade kunder har varit bristfällig. Det finns därför förutsättningar att påföra en sanktionsavgift. Förvaltningsrätten anser dock att den tillhandahållna informationen inte har brustit på alla de sätt som IMY gör gällande i det överklagade beslutet.

– Förvaltningsrätten anser att Spotify AB har överträtt dataskyddsförordningen, men överträdelsen är inte lika allvarlig och omfattande som IMY har bedömt. Det finns därför skäl att sätta ned sanktionsavgiften från 58 miljoner till 40 miljoner kronor, säger rådmannen Sofi Nyström.

Faktaruta

I artikel 15 i dataskyddsförordningen anges vilken information som en registrerad har rätt att få av den personuppgiftsansvarige i fråga om personuppgifter som rör honom eller henne.

Av artikel 12.1 i dataskyddsförordningen framgår att information enligt artikel 15 ska lämnas i en koncis, klar, tydlig, begriplig och lätt tillgänglig form, med användning av ett klart och tydligt språk.