Frågor och svar

När tingsrätten beslutar om konkurs meddelas det i Post- och Inrikes tidningar. Där står också vem som är utsedd till konkursförvaltare.

Vid edgångssammanträdet ska den som är försatt i konkurs avlägga en bouppteckningsed för att intyga att de tillgångar och skulder som konkursförvaltaren sammanställt är riktiga.

 • För dig som ansöker om egen konkurs tar domstolen inte ut någon avgift.
 • Om det finns tillgångar i konkursboet ska dessa i första hand ersätta konkursförvaltaren och det som blir över fördelas till borgenärer.
 • Om du som borgenär ansöker om annans konkurs tar domstolen ut en avgift. Finns det inga pengar i konkursboet kan du även tvingas betala konkurskostnader.
 • Notera att sättet att betala ansökan och efterföljande avgifter skiljer sig åt.

Ansökningsavgift - 2 800 kronor
För den som ansöker om annans konkurs.
Använd vår betaltjänst.             

Konkursförvaltares kostnader

Om det finns tillgångar i konkursen, så kallad utdelningskonkurs, har förvaltaren rätt till ersättning ur konkursboet innan tillgångarna fördelas till borgenärerna.
Saknas tillgångar i konkursen, så kallad avskrivningskonkurs, har förvaltaren rätt till ersättning för arbete från staten med 11 500 kronor.

Avgifter under och när konkursen avslutas

Kungörandeavgift
3 000 kronor
En avgift som förvaltaren ska betala till staten för kungörelser under konkursen.

Kallelseavgift
325 kronor
En avgift som staten kräver av konkursförvaltaren för vissa kallelser under konkursen.

Tillsynsavgift
Om konkursen avslutas med utdelning utgår en avgift som tas från konkursboet. Den uppgår till 5 % om förvaltarvodet understiger 200 000 kronor och 2 % av den del av arvodet som överstiger 200 000 kronor.

Efterbevakningsavgift
1 428 kronor (2021)
Betalas av borgenär som vill anmäla sin fordran efter att tiden för bevakningsförfarandet gått ut. Är 3% av prisbasbeloppet.

Konkurssökande borgenärs ansvar
Maximalt 4 760 kronor (2021)
Den som ansöker om annans konkurs kan tvingas betala konkurskostnader upp till 10% av prisbasbeloppet om det inte finns tillgångar i konkursboet.

Betalning av avgifter

Kungörande-, kallelse-, tillsyns-, och efterbevakningsavgift betalas till bankgiro 5128-8272.

Följande ska anges som information till betalningsmottagaren:

 • aktuell tingsrätt
 • ärendenummer
 • gäldenär
 • inbetalare

Det är de tillgångar som konkursförvaltaren tar över när en person eller ett företag försätts i konkurs.

Om du är försatt i personlig konkurs eller om du är ställföreträdare för ett företag som är försatt i konkurs, och ska avlägga ed över konkursbouppteckningen, krävs det tillstånd från tingsrätten om du vill resa utomlands före edgångssammanträdet.

Kronofogdemyndigheten är tillsynsmyndighet gällande konkurser. Deras uppdrag är att övervaka så att förvaltningen bedrivs på ett ändamålsenligt sätt i överensstämmelse med lagar och författningar.

Om det finns tillgångar i ett konkursbo ska förvaltaren göra ett utdelningsförslag med en prioritetsordning som följer förmånsrättslagen. Den har tre nivåer:

 1. Särskild förmånsrätt
 2. Allmän förmånsrätt
 3. Oprioriterade fordringar

Särskild förmånsrätt gäller fordringar som har en säkerhet kopplat till sig, till exempel en fastighet eller annan pant.

Allmän förmånsrätt rör till exempel kostnader som är kopplat till konkursförfarandet samt löner och arvoden.

Övriga fordringar är oprioriterade. Om det finns tillgångar kvar efter att fordringar med förmånsrätt har betalats ut så fördelas resterande pengar mellan de oprioriterade fordringarna.

 • Om du ansöker om egen konkurs beslutar tingsrätten vanligtvis om konkurs samma dag.
 • Om du som borgenär (den som personen/företaget har en skuld till) ansöker om någon annans konkurs kallar tingsrätten till en förhandling i domstolen inom två veckor. Skulle företaget eller personen medge att försättas i konkurs innan förhandlingen hunnit hållas kan rätten ställa in förhandlingen och ta beslutet direkt.
 • Däremot är det svårt att veta hur lång hela processen är innan konkursen kan avslutas. Det beror bland annat på om det finns tillgångar i konkursboet.

När tiden för bevakningsförfarandet gått ut hålls ett förlikningssammanträde, om det behövs, där man bestämmer hur tillgångarna ska fördelas mellan borgenärerna.

 • För att försättas i konkurs krävs att företaget eller personen är på obestånd. Det är tingsrätten som bedömer detta. Att vara på obestånd betyder att man inte kan betala sina skulder och det får inte bara vara tillfälligt.
 • Det innebär att det inte räcker att ett företag eller en person har större skulder än tillgångar. Räknar man med att det ska komma in pengar inom kort så att skulderna kan betalas ska företaget eller personen inte försättas i konkurs.
 • Det krävs att någon ansöker om konkurs för att tingsrätten ska besluta om det. Är det en borgenär som ansöker om att en gäldenär ska försättas i konkurs måste borgenären kunna visa att gäldenären har en skuld till denne.