Betala ansökningsavgift

Här betalar du avgiften för din ansökan. Ärendet/målet påbörjas först när domstolen fått en separat ansökan och betalning.

Ansökningsavgifter

Här hittar du avgifterna för ett antal vanliga mål och ärenden vid tingsrätterna, mark- och miljödomstolarna och Patent- och marknadsdomstolen.

Tingsrätt

Ansökan om stämning

 • För ett mål som rör ett krav upp till ett halvt prisbasbelopp: 900 kr
 • För ett mål som rör ett krav över ett halvt prisbasbelopp: 2 800 kr

Vid ansökan i ett europeiskt småmålsförfarande är avgiften 900 kr.

Ansökan om äktenskapsskillnad

900 kr

Ansökan om vårdnad, boende och umgänge om barn (familjemål)

900 kr

Om det redan finns ett pågående mål om skilsmässa vid domstolen, behöver du inte betala någon ytterligare ansökningsavgift för tvistemål om vårdnad, boende eller umgänge.

Ärende om verkställighet av dom eller beslut om vårdnad eller umgänge kostar dock alltid 900 kronor.

Allmänna domstolsärenden

900 kr

Ansökan i ärenden om bl.a.

 • adoption
 • namnärende
 • verkställighet av vårdnad eller umgänge
 • förordnande av boutredningsman, bodelningsförrättare eller skiftesman
 • förordnande av god man enligt samäganderättslagen eller om försäljning enligt samäganderättslagen

 

Konkursärenden och ärenden om företagsrekonstruktion

För ansökan om konkurs eller företagsrekonstruktion: 2 800 kr

Observera att avgift inte tas ut vid egen ansökan om konkurs.

Ansökningar om betalningsföreläggande och vanlig handräckning

En tilläggsavgift tas ut för ansökningar om betalningsföreläggande och vanlig handräckning som har inletts hos Kronofogden och som har överlämnats till tingsrätten för vidare handläggning.

 • För ett mål som rör ett krav under ett halvt prisbasbelopp: 600 kr
 • För ett mål som rör ett krav över ett halvt prisbasbelopp: 2 500 kr

Dessa belopp gäller även vid ansökan om ett europeiskt betalningsföreläggande.

Tingsrätten skickar en betalningsuppmaning till den som var sökande vid Kronofogden. Tingsrätten har inte något krav mot dig om du inte betalar, men ditt mål kommer inte prövas och ett eventuellt utslag från Kronofogden kommer att undanröjas. 

Mark- och miljödomstol

Mål enligt lagen om allmänna vattentjänster som rör ett krav under ett halvt prisbasbelopp

900 kr

Andra mål vid mark- och miljödomstolen som inleds genom en ansökan om stämning

2 800 kr

Ärenden vid mark- och miljödomstolen

900 kr

Tilläggsavgift

Mark- och miljödomstolen tar ut en tilläggsavgift för mål enligt lagen om allmänna vattentjänster som har överlämnats från Kronofogdemyndigheten enligt lagen om betalningsföreläggande och handräckning.

 • För ett mål som rör ett krav under ett halvt prisbasbelopp: 600 kr
 • För ett mål som rör ett krav över ett halvt prisbasbelopp: 2 500 kr

Patent- och marknadsdomstolen

För ett mål som rör ett krav under ett halvt prisbasbelopp

900 kr

För ett mål som rör ett krav över ett halvt prisbasbelopp

2 800 kr

Ärenden vid patent- och marknadsdomstolen

900 kr

Tilläggsavgift

 • Patent- och marknadsdomstolen tar ut en tilläggsavgift för mål om administrativ hävning av registrerad firma eller varumärke som har överlämnats från registreringsmyndighet för firma eller Patent- och registreringsverket: 2 350 kr 

Tilläggsavgift tas även ut för mål som har överlämnats från Kronogodemyndigheten enligt lagen om betalningsföreläggande och handräckning.

 • För ett mål som rör ett krav under ett halvt prisbasbelopp: 600 kr 
 • För ett mål som rör ett krav över ett halvt prisbasbelopp: 2 500 kr

 

Frågor och svar

Hur mycket är ett halvt prisbasbelopp?

26 250 kr för 2023

24 150 kr för 2022

Jag hittar inte avgiften för det mål eller ärende jag söker

Komplett information om avgifter vid de allmänna domstolarna finns i förordning (1987:452).

Uppdaterad
2023-01-04