När du ska tolka

Här finns generell information om hur det går till att tolka under förhandling.

Du har tystnadsplikt

Notera att när du som tolk utför uppdrag åt en domstol omfattas du alltid av lagstiftning om tystnadsplikt. Det innebär förbud att röja uppgifter som du har fått kännedom om i egenskap av uppdragstagare hos domstolen.

Du avlägger tolked

Som tolk avlägger du en ed där du lovar att efter bästa förstånd fullgöra tolkuppdraget. Det sker i anslutning till förhandlingen. Om du kommer att tjänstgöra ofta kan det bli aktuellt att du avlägger ed som även avser framtida uppdrag.

Tolkeden lyder:

"Jag N.N. lovar och försäkrar på heder och samvete, att jag efter bästa förstånd skall fullgöra det tolkuppdrag, som lämnats mig."

Så går det till vid förhandling

Tolkning kan ske på den domstol som håller förhandlingen, på distans vanligtvis via video från en annan domstol eller via telefon. Det är domstolen som håller förhandlingen som avgör var tolkningen ska ske.

Rättens ordförande bestämmer hur tolkningen läggs upp och var du ska sitta. Du får i information från domstolen innan förhandlingen veta hur långt uppdraget är.

När förhandlingen inleds bör du vara förberedd på att presentera dig och förklara din roll för den som behöver tolkning. Du behöver också kunna beskriva hur tolkningen kommer att gå till.

Du bör meddela ordföranden i målet om förutsättningarna för att utföra tolkningen brister.

Om din tid tas i anspråk av åklagare, advokater eller andra under pauser i förhandlingen kan du behöva anmäla det till rätten så att även du får möjlighet till paus.

Tolkning på plats i domstolen

När du ska tolka är det viktigt att du kommer i god tid.

Många domstolar har permanent eller i vissa fall temporär säkerhetskontroll i entrén och det kan ta tid att passera om domstolen har många besökare. Syftet med kontrollen är att öka säkerheten och tryggheten i domstolens lokaler. Din kontroll går fortare ju färre föremål du har med dig, och om det är möjligt får du gärna undvika att ta med större väskor.

Krav och rutiner för tolkar varierar mellan domstolarna. Du får information från aktuell domstol.

Teknisk utrustning

Vissa förhandlingssalar inom Sveriges Domstolar är utrustade med ett fast system för tolkar. Systemet är anpassat så att två tolkar kan översätta till var sitt språk samtidigt. Tolkarna använder var sin mikrofoningång och de som vill lyssna använder en hörsnäcka och kopplar in den till rätt språk.

Om förhandlingssalen saknar ett fast system för tolkar har vissa domstolar tillgång till ett eller flera trådlösa tolksystem. Det trådlösa tolksystemet fungerar på ett likvärdigt sätt, där tolken har en sändare och de som lyssnar har varsin mottagare. Översättning av olika språk kan ske samtidigt med hjälp av flera olika sändare som kommunicerar med mottagarna på olika kanaler. All kommunikation är krypterad för att försvåra avlyssning.

Om du i en förhandlingssal med ett fast tolksystem behöver översätta till fler än två språk kan du komplettera med ett eller flera trådlösa tolksystem.

Tolkning via video från annan domstol

Ibland förekommer det att den domstol som håller förhandlingen bokat plats på en annan domstol där du kan delta via videokonferens.

I så fall åker du till den andra domstolen och identifierar dig. Du kommer bli uppringd via video av den domstol som håller förhandlingen. Det finns en teknikansvarig på domstol där du befinner dig om du skulle behöva hjälp.

Alla domstolar har samtalsrum med videokonferensutrustning när konsekutiv tolkning behövs. Några domstolar har även särskilda tolkrum för simultantolkning.

Här finns det simultantolkning

Domstolar med simultantolkrum

 • Attunda tingsrätt
 • Förvaltningsrätten i Göteborg
 • Göta hovrätt
 • Hyres- och arrendenämnden i Stockholm
 • Kammarrätten i Jönköping
 • Nacka tingsrätt 

Domstolar med salar för simultantolkning på distans

 • Högsta domstolen
 • Högsta förvaltningsdomstolen
Förvaltningsrätter
 • Förvaltningsrätten i Göteborg
 • Föravltningsrätten i Härnösand
 • Förvaltningsrätten i Jönköping
 • Förvaltningsrätten i Linköping
 • Förvaltningsrätten i Luleå 
 • Förvaltningsrätten i Malmö 
 • Förvaltningsrätten i Stockholm
 • Förvaltningsrätten i Umeå
Tingsrätter
 • Attunda tingsrätt 
 • Borås tingsrätt
 • Eksjö tingsrätt
 • Eskilstuna tingsrätt
 • Gällivare tingsrätt
 • Göteborgs tingsrätt 
 • Halmstad tingsrätt
 • Haparanda tingsrätt och Kalix tingsställe
 • Helsingborgs tingsrätt
 • Hälsinglands tingsrätt 
 • Kalmar tingsrätt och Västerviks tingsställe
 • Linköpings tingsrätt
 • Luleå tingsrätt och Piteå tingsställe
 • Lunds tingsrätt
 • Lycksele tingsrätt
 • Malmö tingsrätt
 • Mora tingsrätt
 • Nacka tingsrätt
 • Nyköpings tingsrätt
 • Skaraborgs tingsrätt
 • Skellefteå tingsrätt 
 • Solna tingsrätt 
 • Stockholms tingsrätt 
 • Södertäljes tingsrätt 
 • Södertörns tingsrätt 
 • Umeå tingsrätt
 • Varbergs tingsrätt
 • Vänersborgs tingsrätt
 • Västmanlands tingsrätt 
 • Växjö tingsrätt
 • Ångermanlands tingsrätt 
 • Örebro tingsrätt
Hovrätter
 • Hovrätten för Övre Norrland
Kammarrätter
 • Kammarrätten i Jönköping
Hyres- och arrendenämnder
 • Hyresnämnden i Malmö

Tolkning via telefon

Ibland kan domstolen besluta om att tolkning kan ske via telefon på annan plats än på domstol.

Tänk då på att sitta ostört och på en plats utan bakgrundsljud.

Det är också viktigt att du inte tolkar på en plats där någon annan kan höra vad du säger.

Riktlinjer för tolkanvändning i domstol

Utgiven: 15 november 2017 (reviderad juni 2020 och oktober 2023)

Dessa riktlinjer har tagits fram av Domstolsverket för att stödja en effektivare användning av tolkar i domstol. Riktlinjerna var en del av ett större åtgärdspaket inom ramen för ett tidigare regeringsuppdrag. Övriga delar har bland annat bestått i att utveckla en e-utbildning och att utveckla och bygga ut videotekniken vid domstolarna för att möjliggöra simultantolkning på distans.

Uppdaterad
2024-05-13