Tolk

Här hittar du Domstolsverkets föreskrifter om ersättning till tolk (tolktaxan).

Tolktaxan gäller för tolkning vid allmän domstol, allmän förvaltningsdomstol, Arbetsdomstolen, arrendenämnd, hyresnämnd, Åklagarmyndigheten, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och Kronofogdemyndigheten. Tolktaxan är inte tillämplig vid skriftlig översättning.

Förberedelsetid för inläsning av material ersätts inte i normalfallet.

Tolk har inte rätt till ersättning för lunchuppehåll.

Begreppet tidsspillan i tolktaxan

I tolktaxan regleras hur ersättning för tidsspillan ska beräknas. Restid och väntetid utgör den vanligaste formen av tidsspillan. För tolkar är restid alltid ersättningsberättigad tidsspillan. I övrigt får det avgöras från fall till fall vad som utgör ersättningsberättigad tidsspillan.

Tidsintervall och belopp i tolktaxans tabeller

Tidsintervallerna i tolktaxans tabeller anges genom symbolerna för mindre än eller lika med (≤) och större än (>). Det första intervallet i tabellerna är alltså arvodesgrundande tid som är mindre än eller lika med en timme. Det andra intervallet är arvodesgrundande tid som är längre än en timme men mindre än eller lika med 1 timme och 30 minuter. Resterande intervaller är uppbyggda på samma sätt.

Beloppen som står inom parentes i tabellerna inkluderar ett schablontillägg för socialavgifter. Det gäller vid arvode till tolkar som är godkända för F-skatt eller när arvode ska betalas ut till en juridisk person (till exempel aktiebolag). Schablontillägget för tolkar med F-skatt och juridiska personer grundar sig på nivån för arbetsgivaravgifter.

Mervärdeskatt och socialavgifter

Beloppen i taxan är angivna exklusive mervärdesskatt. Tolkar som är näringsidkare ska därför göra tillägg för mervärdesskatten. I 11 kap. mervärdesskattelagen (1994:200) finns bestämmelser som bl.a. anger att en faktura ska innehålla uppgift om beskattningsunderlag, skattesats och mervärdesskattebelopp.

Beloppen som står inom parentes i tabellerna inkluderar ett schablontillägg för socialavgifter. Det gäller vid arvode till tolkar som är godkända för F-skatt eller när arvode ska betalas ut till en juridisk person (till exempel aktiebolag). Schablontillägget för tolkar med F-skatt och juridiska personer grundar sig på nivån för arbetsgivaravgifter.

Socialavgifter på ersättning som utgår enligt 14 § tolktaxan - det vill säga kostnader för resa, logi och uppehälle - betalas till Skatteverket av Sveriges Domstolar i de fall en tolk är en uppdragstagare och utbetalningen av tolkersättningen sker direkt till tolken.

Av 16 § tolktaxan framgår att en tolkförmedling eller liknande organ i vissa fall har rätt till ersättning för de socialavgifter de är skyldiga att betala.

Utläggstabell

Utlägg

De vanligaste beloppen 2024

Ersättning för resa med bil

 

Villkors­avtalen (skattefri ersättning)

Lokalt reseavtal (skatte­pliktig ersättning)

Summa
Resa med egen bil 25 kronor +12 kronor = 37 kronor/mil (3,70 kronor/km)
Resa förmånsbil 12 kronor - = 12 kronor/mil (1,20 kronor/km)
Resa förmånsbil, eldriven 9,50 kronor - = 9,50 kronor/mil (0,95 kronor/km)

Endagsförrättning

(vid förrättning minst 10 km utanför det vanliga tjänstestället och bostaden)

 

Villkors­avtalen (skattefri ersättning)

Lokalt reseavtal (skatte­­pliktig ersättning)

Summa
– vid bortavaro längre än 6 timmar - 232 kronor = 232 kronor
– vid bortavaro längre än 10 timmar - 406 kronor = 406 kronor
– vid bortavaro längre än 12 timmar - 783 kronor = 783 kronor

Flerdygnsförrättning

(vid förrättning minst 50 km från den vanliga verksamhetsorten)

 

Villkors­avtalen (skattefri ersättning)

Lokalt reseavtal (skatte­pliktig ersättning)

Summa
– hel dag 290 kronor 493 kronor = 783 kronor/dag
– del av dag, avresa före klockan 12.00 eller hem­komst efter klockan 19.00 290 kronor 493 kronor = 783 kronor/dag
– del av dag, övriga fall 145 kronor 203 kronor = 348 kronor/dag

Måltidsavdrag

När du begär ersättning för skattefritt och skattepliktigt traktamente vid flerdygnsförrättning ska du också göra avdrag enligt tabellen nedan.

 

Villkors­avtalen (skattefri ersättning)

Lokalt reseavtal (skatte­pliktig ersättning)

Summa avdrag
Avdrag för frukost vid flerdygns­förrättning 58 kronor 58 kronor = 116 kronor
Måltids­avdraget halveras för avrese- och hemkomst­dagen då
halvt traktamente betalas
29 kronor 29 kronor = 58 kronor

 

Övrigt

Domstolsverket tillhandahåller inte rättsfallsreferat eller hänvisningar till särskilda rättsfall som gäller ersättning till tolk och tillämpning av tolktaxan. Möjlighet att söka efter publicerade domstolsavgöranden finns här:

Relaterat innehåll

Uppdaterad
2024-01-01