Nyheter

Här publiceras löpande information om de flesta av årets förändringar i ersättningsföreskrifterna och andra nyheter som gäller Rättshjälp och taxor.

Senast publicerad nyhet

Skärpt återbetalningsskyldighet i brottmål

Den 1 mars 2024 träder ändringar i rättegångsbalken i kraft som innebär att reglerna om återbetalningsskyldighet i brottmål skärps på följande sätt:

 • Den dömde ska kunna bli skyldig att återbetala ett belopp som är dubbelt så stort som vad han eller hon skulle ha fått betala i rättshjälpsavgift.
 • Möjligheten att sätta ned återbetalningsbeloppet ska begränsas genom ett krav på särskilda skäl.
 • Om den dömdes överklagande till en högre rätt förfaller på grund av att han eller hon uteblir från ett sammanträde ska återbetalningsskyldigheten omfatta hela kostnaden där, utan någon begränsning.

Med anledning av denna ändring har avsnittet ”Beräkning av tilltalads återbetalningsskyldighet” uppdaterats.

2024 års ersättningsföreskrifter

Föreskrifterna DVFS 2023:9-17 ersätter 2023 års ersättningsföreskrifter vid årsskiftet 2023/24.

Sedan 1 september 2022 gäller även föreskriften DVFS 2022:2 om rättshjälp och underrättelser till Justitiekanslern.

 • Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2023:9) om tolktaxa
 • Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2023:10) om tidsspillan
 • Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2023:11) om ersättning till offentlig försvarare och målsägandebiträde i förordnandemål
 • Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2023:12) om brottmålstaxa för offentlig försvarare i tingsrätt och hovrätt
 • Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2023:13) om ersättning till offentlig försvarare för deltagande i häktningsförhandling under helg
 • Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2023:14) om ersättning till offentlig försvarare som biträder vid polisförhör utanför ordinarie kontorstid
 • Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2023:15) om advokatberedskap
 • Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2023:16) om brottmålstaxa för målsägandebiträde i tingsrätt och hovrätt
 • Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2023:17) om konkursförvaltartaxa
 • Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2022:2) om rättshjälp och
  underrättelser till Justitiekanslern.

Tidigare nyheter

Taxa i förordnandemål och ändringsföreskrift tidsspillan i kraft den 1 juni 2023

Statens ökade kostnader för rättsliga biträden har under en längre tid varit föremål för granskning hos Domstolsverket. Inom ramen för denna granskning har Domstolsverket bland annat identifierat en kraftig ökning av kostnaden för och andelen av så kallade förordnandemål. Med förordnandemål avses brottmål i tingsrätt där offentlig försvarare eller målsägandebiträde har förordnats, men där åtal av olika anledningar inte väckts. Målet avslutas istället hos domstolen genom ett avskrivningsbeslut, inbegripet beslut om kostnadsersättning till det rättsliga biträdet.

Domstolsverket har fattat beslut om införande av föreskrifter om taxa i förordnandemål. Ersättningen i taxan baseras på den sammanlagda förhörstiden under förundersökningen. Som en följd av den nya taxan har beslut även fattats om en ändringsföreskrift avseende föreskrifterna om tidsspillan.

Den nya taxan förväntas leda till en förenklad handläggning av ersättningsanspråk i förordnandemål och att statens kostnader för rättsliga biträden minskar.

Föreskrifterna trädde i kraft den 1 juni 2023. 

I en skrivelse till Domstolsverket kritiserar Sveriges advokatsamfund den nya taxan i förordnandemål. Läs Domstolsverkets pressmeddelande med svar på skrivelsen.

Ändringar i tolktaxan för 2023

Det har förtydligats i 2 § att arvodesnivåerna är kopplade till tolkens kvalifikationer vid uppdragstillfället, dvs. att tolken ”har bevis om speciell kompetens som rättstolk”, ”är auktoriserad” respektive ”är registrerad”.

Det har också förtydligats i samma bestämmelse att arvodesnivå II gäller tolk som är registrerad som utbildad tolk i det språk som tolkningen avser på samma sätt som gäller för nivåerna III och IV.

Det har införts en definition av begreppet grundbelopp i 3 §.

Systematiska och språkliga ändringar i brottmålstaxorna

Domstolsverket har sett över brottmålstaxorna och funnit behov av att delvis förändra systematiken i dem (se DVFS 2022:14 och 2022:18). Några materiella förändringar är inte avsedda.

Bland annat har bestämmelserna om arbete, tidsspillan och utlägg delats upp och stuvats om till separata bestämmelser för varje kostnadskategori. Ett annat exempel där förändring har skett är att bestämmelsen i respektive föreskrift som anger förutsättningar för att frångå (överskrida) taxan, på grund av att avsevärt mer arbete än normalt har nedlagts, har formulerats om. Förhoppningen är att tillämpningen av bestämmelsen ska underlättas. Några mindre språkliga förändringar har även genomförts, exempelvis i fråga om vissa övergångsbestämmelser.

Ändrade belopp för utlägg

I de flesta av Domstolsverkets föreskrifter om taxa anges att kostnader för resa, logi och uppehälle ersätts högst med de belopp som anges i de avtal om reseförmåner vid tjänsteresa som gäller inom Domstolsverkets verksamhetsområde. De vanligaste utläggsbeloppen för innevarande år redovisas på webben i tabeller. Lagstiftningen, som de interna avtalen utgår från, ändrades vid årsskiftet 2022/2023. Bland annat har den skattefria ersättningen för resa med egen bil höjts från 18,50 kronor per mil till 25 kronor per mil. Resa med förmånsbil ersätts med 12 kronor per mil, förutom för förmånsbilar som drivs helt med el där ersättningen är 9,50 kronor per mil.

Domstolsverket har uppdaterat utläggstabellerna med gällande ersättningsbelopp för 2023. De tidigare gällande beloppen hittas i tabellen för 2022 som ligger kvar på sidan för utlägg (se nedan länk).

Utökad möjlighet att frångå brottmålstaxa för målsägandebiträden

Från årsskiftet finns möjlighet för målsägandebiträde att frångå brottmålstaxan när arbete utförts under bl.a. vardagar kl. 00.00-07.00 och kl. 18.00-24.00, se 7 § andra stycket DVFS 2022:18. Motsvarande reglering finns redan tidigare för offentlig försvarare.

Bara nödvändigt arbete ersätts enligt helgtaxan för offentlig försvarare

I den så kallade helgtaxan, DVFS 2022:15, har införts en ändring som inskränker rätten till ersättning till sådant arbete som varit nödvändigt att utföras på sådan dag som helgtaxan omfattar. Revideringen har bland annat föranletts av resonemanget i Högsta domstolens dom den 12 november 2021 i mål Ö 1075-21.

Förtydligande av att rätten till garantiersättning upphör vid faktiskt utfört arbete under helg

För att förtydliga vad som gäller i fråga om ersättning när en beredskapsadvokat utfört faktiskt arbete till följd av beredskapen har Domstolsverket genomfört följande ändringar.

 • En ny 1a § har införts i Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2022:15) om ersättning till offentlig försvarare för deltagande i häktningsförhandling under helg.
 • Ett tillägg har gjorts i Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2022:17) om advokatberedskap om att garantiersättning inte utgår för det fall advokaten har rätt till ersättning enligt Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2022:16) om ersättning till offentlig försvarare som biträder vid polisförhör utanför ordinarie kontorstid.

Information om JK:s partsinträde i högre rätt och om vissa underrättelser har flyttats från Rättshjälpssidan

För att göra information om Justitiekanslerns partsinträde i överrätt samt information, blankett och föreskrifter om underrättelse till Justitiekanslern (DVFS 2022:2) mer lättillgängliga har innehållet flyttats från sidan om rättshjälp till en egen plats på startsidan för Rättshjälp och taxor. Innehållet har också kompletterats med information om domstolarnas skyldigheter att inhämta vissa yttranden samt lämna underrättelse till Sveriges advokatsamfund enligt förordningen (2005:77) om kontroll av vissa ersättningsanspråk m.m.

Uppdaterad
2024-03-01