Mervärdesskatt

Beloppen i taxorna är angivna exklusive mervärdesskatt. Samma sak gäller för timkostnadsnormen i förordningen (2009:1237) om timkostnadsnorm inom rättshjälpsområdet. Rättsliga biträden som är skyldiga att redovisa mervärdesskatt ska således göra tillägg för mervärdesskatt med skattesatsen 25 procent.

Ett rättsligt biträde har ofta kostnader (utlägg) för utförande av sitt uppdrag, till exempel rese- och hotellkostnader. För rättsliga biträden som är skyldiga att redovisa mervärdesskatt ska utläggen tas upp exklusive mervärdesskatt i kostnadsräkningen. Detta innebär att det rättsliga biträdet måste räkna av den mervärdesskatt som framgår av kvittot eller fakturan för utlägget för att undvika dubbel debitering av mervärdesskatt. Mervärdesskatt, 25 procent, ska sedan debiteras på samtliga utlägg (se NJA 2005 s. 606).

I 20 § rättshjälpsförordningen (1997:404) finns bestämmelser om hur en kostnadsräkning ska vara utformad. I fråga om mervärdesskatt finns bestämmelser om fakturering i 11 kap. mervärdesskattelagen (1994:200).

Uppdaterad
2024-01-01