Tolk

Här hittar du Domstolsverkets föreskrifter om ersättning till tolk (tolktaxan).

Tolktaxan är inte tillämplig vid skriftlig översättning.

Tolkataxan reglerar hur ersättning för tidsspillan ska beräknas. Det finns ingen reglerad definition av begreppet tidsspillan. Restid och väntetid utgör den vanligaste formen av tidsspillan. När det kommer till tolkar är restid alltid ersättningsberättigad tidsspillan. I övrigt får det avgöras från fall till fall vad som utgör ersättningsberättigad tidsspillan.

Tidsintervallerna i tolktaxans tabeller anges genom symbolerna för mindre än eller lika med (≤) och större än (>). Det första intervallet i tabellerna är således arvodesgrundande tid som är mindre än eller lika med en timme. Det andra intervallet är arvodesgrundande tid som är större än en timme men mindre än eller lika med 1 timme och 30 minuter. Resterande intervaller är uppbyggda på samma sätt.

Beloppen som står inom parentes i tabellerna inkluderar ett schablontillägg för socialavgifter. Det gäller vid arvode till tolkar som är godkända för F-skatt eller när arvode ska betalas ut till en juridisk person (till exempel aktiebolag). Schablontillägget för tolkar med F-skatt och juridiska personer grundar sig på nivån för arbetsgivaravgifter.

Beloppen i taxan är angivna exklusive mervärdesskatt. Tolkar som är näringsidkare ska därför göra tillägg för mervärdesskatten. I 11 kap. mervärdesskattelagen (1994:200) finns bestämmelser som bl.a. anger att en faktura ska innehålla uppgift om beskattningsunderlag, skattesats och mervärdesskattebelopp.

Beloppen som står inom parentes i tabellerna inkluderar ett schablontillägg för socialavgifter. Det gäller vid arvode till tolkar som är godkända för F-skatt eller när arvode ska betalas ut till en juridisk person (till exempel aktiebolag). Schablontillägget för tolkar med F-skatt och juridiska personer grundar sig på nivån för arbetsgivaravgifter.

Domstolsverket har en rutin som innebär att socialavgifter på ersättning som utgår enligt 15 § tolktaxan betalas till Skatteverket av Sveriges Domstolar i de fall en tolk är en uppdragstagare och utbetalningen av tolkersättningen sker direkt till tolken. Av 17 § tolktaxan framgår vidare att en tolkförmedling eller liknande organ i vissa fall har rätt till ersättning för de socialavgifter de är skyldiga att betala.

Tabeller

 

De vanligaste beloppen 2021

Villkors-avtalen Lokalt reseavtal Summa
Resa med egen bil 18:50 kr + 12 kr = 30:50 kr/mil

Endagsförrättning

(vid förrättning minst 10 km utanför det vanliga tjänstestället och bostaden)

     
– vid bortavaro längre än 6 timmar    192 kr  = 192 kr
– vid bortavaro längre än 10 timmar    336 kr  = 336 kr
- vid bortavaro längre än 12 timmar   648 kr  = 648 kr

Flerdygnsförrättning

(minst 50 km från den vanliga verksamhetsorten)

     
– hel dag  240 kr  + 408 kr  = 648 kr/dag
– del av dag:      
1. avresa före kl. 12.00 eller
hemkomst efter kl. 19.00 
240 kr  + 408 kr  = 648 kr/dag
2. övriga fall  120 kr  + 168 kr  = 288 kr/dag

Måltidsavdrag

     
för frukost vid flerdygnsförrättning  - 48 kr  - 48 kr  = - 96 kr
Måltidsavdraget halveras för avrese- och hemkomstdagen då
halvt traktamente betalas 
- 24 kr  - 24 kr  = - 48 kr

 

Information för tolkar

Här finns ytterligare information för dig som utför tolkuppdrag för Sveriges Domstolar.

Uppdaterad
2020-12-01