Mervärdesskatt

Beloppen i taxorna är angivna exklusive mervärdesskatt. Samma sak gäller för timkostnadsnormen i förordningen (2009:1237) om timkostnadsnorm inom rättshjälpsområdet. Rättsliga biträden som är skyldiga att redovisa mervärdesskatt ska således göra tillägg för mervärdesskatt.

Ett rättsligt biträde har ofta kostnader (utlägg) för utförande av sitt uppdrag, till exempel rese- och hotellkostnader. För rättsliga biträden som är skyldiga att redovisa mervärdesskatt ska utläggen tas upp exklusive mervärdesskatt i beskattningsunderlaget. Mervärdesskatt ska sedan debiteras på samtliga kostnader med skattesatsen 25 procent (se NJA 2005 s. 606).

I 20 § rättshjälpsförordningen (1997:404) finns bestämmelser om hur en kostnadsräkning ska vara utformad. Därutöver finns bestämmelser i 11 kap. mervärdesskattelagen (1994:200) som bland annat anger att en faktura ska innehålla uppgift om beskattningsunderlag, skattesats och mervärdesskattebelopp.

Uppdaterad
2020-12-01