Beställ domar, beslut eller handlingar

Om du vill läsa en dom eller beställa handlingar i ett mål ska du kontakta den domstol som har målet. Du har rätt att vara anonym. Du som är part i ett pågående mål behöver inte beställa, du får handlingarna skickade till dig.

Domstolen gör alltid en sekretessprövning innan en handling lämnas ut.

Ibland kostar det att få ut handlingar. Det beror bland annat på beställningens omfattning och om handlingarna finns elektroniskt, behöver skannas eller kopieras. 

Om du vill vara anonym

Du som vill vara anonym när du beställer allmänna handlingar rekommenderas att besöka domstolen. Saknar du möjlighet att ta dig till domstolen kan du ta kontakt via telefon, eller via brev eller e-post om din adress inte avslöjar din identitet.

Du hämtar dina beställda handlingar på plats och betalar eventuell avgift kontant.

Här beställer du

Mer information

  

E-tjänst: Beställ domar och beslut

Krav för att använda e-tjänsten:

  • Målet ska vara avslutat
  • Du vet målnummer eller
  • Uppgifter om minst en part i målet

Beställ domar, beslut eller handlingar

Tingsrätten tar på daglig basis emot en stor mängd förfrågningar, både avseende avslutade och pågående mål. De flesta förfrågningar som resulterar i att en handling beställs översändas via e-post enligt beställarens önskemål. Tingsrätten kan dock välja att lämna ut handlingar i pappersform. Kostnad för beställningar, både i fysisk och digital form kan tillkomma. Om kostnad tillkommer och beställaren vill gå vidare med beställningen behöver tingsrätten besked om följande:

Organisations- eller personnummer

Namn/referens

Faktura- och leveransadress

Sökingångar

Örebro tingsrätt kan eftersöka handlingar på flera olika sätt, de tillgängliga sökingångarna varierar delvis beroende på hur gammalt målet är och kan beskrivas på följande sätt:

Målnummer

Varje mål och ärende vid tingsrätten får en unik beteckning, detta kallas för målnummer och kan användas vid återsökning.

Datum då målet inkom eller datum då dom eller slutligt beslut meddelades.

Om datumet är känt kan det användas för att återsöka mål eller ärenden vid Örebro tingrätt.

 

Tvistemål, domstolsärenden och konkurser

Namn, person- och organisationsnummer kan användas som sökingångar. Om det är ett äldre mål eller ärende kan tingsrätten behöva information om vilket år som sökningen avser.

 

Brottmål

Det finns i domstolsdatalagen och domstolsdataförordningen vissa inskränkningar som gör att användandet av direkta personuppgifter som primär sökingång ibland bara kan användas i upp till fem år i brottmål.

 

Sekretess

Namn, personnummer och delar av handling eller hela handlingar kan innehålla sekretess.

 

Arkivbildare som finns hos tingsrätten

Örebro tingsrätt har handlingar från 1971- från såväl Karlskoga tingsrätt som Örebro tingsrätt. Vissa enskilda serier har överlämnats till Riksarkivet. Arkiv från Hallsbergs och Lindesbergs tingsrätter har överlämnats till Landsarkivet i Uppsala (del av Riksarkivet)

 

E-post:

 

Vad kostar det?

E-post

Många handlingar finns lagrade elektroniskt och kan e-postas kostnadsfritt (till exempel domar utan underskrift). En avgift tas ut för beställningar som omfattar tio handlingar eller mer. Avgiften är 50 kronor för den tionde handlingen och 2 kronor för varje handling därutöver.

För material som måste skannas in (till exempel undertecknade domar) tas avgift ut om beställningen omfattar tio sidor eller mer. De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och varje sida därutöver kostar 2 kronor.

Papperskopior

Avgift tas ut om handlingen omfattar tio sidor eller mer. De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och varje sida därutöver kostar 2 kronor.

CD/DVD

Avgift tas ut som för e-post plus 10 kronor.

Ljudfiler på CD/DVD

Avgift tas ut med 120 kronor.

Porto

Eventuell kostnad för porto och postförskott tillkommer.

Uppdaterad
2023-01-13