Behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter Brottsdatalagen (BDL)

Domstolen behandlar personuppgifter med stöd av Brottsdatalagen. Personuppgifter behöver behandlas för att handlägga mål eller ärenden om att utreda eller lagföra brott, ändra eller verkställa straffrättslig påföljd och upprätthålla allmän ordning och säkerhet.

Vanliga fall är när domstolen prövar fråga om:

- häktning.

- ansvar för brott.

- undanröjande av en skyddstillsyn eller villkorlig dom.

- internationell rättslig hjälp i brottmål.

- fråga om tillträdesförbud till idrottsevenemang.

Brottsdatalagen tillämpas för samtliga åtgärder och beslut i dessa fall. Det inkluderar bland annat:

- förordnande av offentlig försvarare, målsägandebiträde eller särskild företrädare för barn.

- beslut om beslag, förverkande, skattetillägg, med mera.

- enskilt anspråk (skadestånd) som hanteras tillsammans med ett brottmål.

Behandling av personuppgifter vid kamerabevakning

Örebro tingsrätts lokaler kamerabevakas som en del i domstolens säkerhetsarbete. Personuppgifterna behandlas som en del i utförandet av en uppgift av allmänt intresse. Inspelat material lagras maximalt i en månadfrån inspelningsdatum och raderas sedan. Vid en eventuell polisutredning kan del av inspelat material sparas så länge det är nödvändigt.

De som kan få ta del av personuppgifterna är anställda vid Örebro tingsrätt och andra som behöver få ta del av dem för att hantera en eventuell säkerhetsincident. Uppgifterna kan komma att lämnas ut vid begäran av allmän handling om de inte omfattas av sekretess.

Registerutdrag

Du har rätt att begära att få veta om domstolen behandlar personuppgifter som rör dig och i så fall få del av uppgifterna och viss information om behandlingen (ett så kallat registerutdrag). Om du begär registerutdrag fler än en gång per år kan domstolen avslå din begäran eller ta ut en rimlig avgift för den.

Du kan begära rättelse, radering och begränsning av personuppgifter som rör dig

Om något har blivit fel i dina personuppgifter har du rätt att begära att de rättas.

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter och begära begränsning av behandlingen av dem. Rätten till radering är begränsad eftersom allmänna handlingar endast får ändras eller förstöras när det finns giltigt stöd i lagen.

Om du begär rättelse, radering eller begär begränsning kommer personuppgiftsansvarig (dvs. domstolen) att pröva om den åtgärd du begär ska vidtas eller inte.

Du har rätt att klaga till Integritetsskyddsnämnden

Om du anser att domstolen har behandlat dina personuppgifter på ett sätt som står i strid med bestämmelser om behandling av sådana uppgifter, kan du vända dig till Integritetsskyddsnämnden med klagomål. Integritetsskyddsnämnden får dock inte pröva ett klagomål som avser den dömande verksamheten.

Du kan komma i kontakt med integritetsskyddsnämnden via e-post: imy@imy.se

Du kan även ringa dem på 08-657 61 00 eller nå dem per post på adress:
Integritetsskyddsnämnden, Box 8114, 104 20 Stockholm.

Personuppgiftsansvarig:

Örebro tingsrätt

Postadress: Box 383 701 47

Besöksadress: Järnvägsgatan 1a, Örebro

Örebro tingsrätts Dataskyddsombud är rådmannen Dan Sjöstedt

Kontakta tingsrättens dataskyddsombud på mailadress:

orebro.tingsratt@dom.se

Alternativt via telefon 019 - 16 63 00 och begär att få bli kopplad till dataskyddsombud

Uppdaterad
2019-07-23