Omvandling av fängelse på livstid

Om omvandling av fängelse på livstid 

Lagen (2006:45) om omvandling av fängelse på livstid trädde i kraft den 1 november 2006. Den gäller för personer som avtjänar livstidsstraff i Sverige. Från lagens tillämpningsområde undantas personer som har överförts hit för straffverkställighet med stöd av vissa närmare angivna internationella åtaganden som Sverige förbundit sig att följa.

Genom lagen införs en möjlighet för en livstidsdömd, som har avtjänat minst tio år av livstidsstraffet, att vid Örebro tingsrätt ansöka om att livstidsstraffet skall omvandlas till ett tidsbestämt fängelsestraff. Emellertid påverkar det nya systemet inte möjligheten för en livstidsdömd till frigivning genom nåd. Regeringen kommer således även fortsättningsvis att kunna benåda livstidsdömda. I de fall då det kan vara aktuellt att ändra ett livstidsstraff till en annan påföljd såsom skyddstillsyn eller till överlämnande till rättspsykiatrisk vård kommer nåd alltjämt att vara enda möjligheten till frigivning. Det finns inget hinder mot att en livstidsdömd inger en ansökan om nåd samtidigt som han ansöker om omvandling av straffet vid domstol.

En ansökan om omvandling av fängelse på livstid skall alltså prövas av Örebro tingsrätt som första instans.

Ansökan om omvandling av livstidsstraff skall vara skriftlig och för handläggningen gäller – om annat inte bestämts i lagen – vad som föreskrivs om brottmål i rättegångsbalken. Vid omvandlingsprövningen är åklagaren den dömdes motpart och offentligt biträde skall förordnas för den dömde om det inte måste antas att behov av biträde saknas.

Tingsrätten skall i omvandlingsärendet inhämta yttrande från Kriminalvården om det inte är uppenbart obehövligt. Det föreskrivs att Kriminalvårdens yttrande skall innehålla en redogörelse för verkställigheten av livstidsstraffet och för andra omständigheter som kan vara av betydelse för rättens prövning. För varje intagen förs en journal enligt Kriminalvårdens egna föreskrifter. I den ingår bland annat domar, rättspsykiatrisk undersökning och personutredningar och handlingar som upprättas under verkställigheten.

Vid omvandlingsprövningen skall, förutom bl.a. den tid som den dömde har avtjänat, särskilt beaktas om det finns risk för att den dömde återfaller i brottslighet av allvarligt slag eftersom det är av stor vikt att frigivningen kan ske utan att behovet av samhällsskydd eftersatts. Som underlag för riskbedömningen kan tingsrätten från Rättsmedicinalverket inhämta en utredning med utlåtande om risken för att den dömde återfaller i brottslighet. I utlåtandet skall Rättsmedicinalverket redovisa den bedömning som verket gör av risken för att den dömde återfaller i brottslighet och vilken typ av brottslighet som avses, varjämte det, om risk för återfall konstateras, skall lämnas förslag till åtgärder för att minska den risken. – En ansökan om omvandling får inte bifallas utan att en utredning inhämtats från Rättsmedicinalverket, dock att en sådan utredning inte behöver inhämtas om det är uppenbart obehövligt.

Om den dömde begär att bli muntligen hörd skall han ges tillfälle till det om det inte är uppenbart obehövligt. Med hänsyn till att omvandlingsprövningen går ut på att göra en bedömning som rör den dömdes person torde det regelmässigt finnas anledning att höra denne muntligen om så begärs. Självklart är det så att parterna skall ges tillfälle att yttra sig över det som tillförts ärendet genom någon annan.

När tingsrätten avgör en fråga om omvandling skall den bestå av en lagfaren domare och tre nämndemän. Rättens avgörande sker genom beslut.

Tingsrättens beslut kan överklagas till Göta hovrätt.

Hovrättens avgörande överklagas till Högsta domstolen.

Om Du har några frågor kring omvandling av fängelse på livstid är Du välkommen att kontakta lagmannen Lars-Gunnar Lundh tel 019-16 63 00.

Uppdaterad
2019-03-21