Frågor och svar

Jag och min partner kan inte komma överens om underhållsbidraget. Hur går vi till väga?

Ett första steg när ni inte kommer överens är att kontakta Försäkringskassan. De har beräkningsverktyg som kan vara till hjälp för att beräkna hur mycket ni var och en ska bidra med till barnets försörjning. Där går det även att boka ett personligt webbmöte med en handläggare. 

En god idé är också att kontakta kommunen där ni bor. De kan bland annat hjälpa till med samarbetssamtal där ni får diskutera bland annat barnets försörjning. 

Om ni inte kan komma överens kan tingsrätten avgöra frågan om underhållsbidraget och hur stort det ska vara.

Vad är betänketid och fullföljd?

I vissa fall ska ni ha betänketid innan tingsrätten kan besluta om skilsmässa.

  1. När det finns barn under 16 år i familjen. Ni får betänketid om båda eller någon av er varaktigt bor tillsammans med och är vårdnadshavare för barnet.
  2. Om en av er eller båda begär betänketid.
  3. Om bara en av er vill skiljas.

Syfte med betänketid är att motverka förhastade skilsmässor. Det följer lagen och står i Äktenskapsbalken.

Betänketiden räknas från den dag tingsrätten tagit emot en gemensam ansökan eller från den dag motparten tagit emot ansökan om stämning avseende äktenskapsskillnad.

När minst 6 månader har gått kan ni, tillsammans eller var för sig, begära fullföljd av skilsmässan om ni fortfarande vill skiljas.

Har ingen av er begärt fullföljd senast efter 12 månader så skriver tingsrätten av målet och ni fortsätter att vara gifta. Vill ni skilja er efter att tingsrätten skrivit av målet måste ni ansöka på nytt och betala ny ansökningsavgift.

När börjar det umgänge eller boende som domstolen beslutat om?

Ofta bestämmer tingsrätten om så kallat interimistisk umgänge eller boende för barnet. Det är ett tillfälligt beslut som gäller omedelbart och tills domstolen beslutat något annat.

Om umgänget/boendet meddelats i en dom gäller det först när domen vunnit laga kraft, det vill säga om ingen överklagar inom tre veckor från domens datum. Ibland kan dock tingsrätten även i domar bestämma att umgänget/boendet ska gälla utan hinder av laga kraft, det vill säga även under överklagandetiden – då framgår det av domslutet.