Tingsrätten ogillar åtalen i Allramålet

Mål: B 12440-17
Tingsrätten ogillar samtliga åtal och avslår Pensionsmyndighetens yrkande om skadestånd. Utgången i målet innebär att åklagarens yrkanden om näringsförbud, förverkande av pengar och yrkanden om företagsbot avslås.

Åtalen har i huvudsak byggt på att Svensk Fondservice AB köpt värdepapper för pensionsmedel till ett för högt pris och att överpriset i varje fall till del använts så att två av bolagets ägare kunnat tillgodogöra sig 101 530 000 kr genom mutbrottslighet. Åklagaren har då gjort gällande att ägarna sålt aktier i Supero AB, som ägde större delen av Svensk Fondservice AB, till överpris.

Värdepapperna köptes för 60 miljoner USD och såldes efter ca sju månader för ca 76,5 miljoner USD. Det var fråga om s.k. köpwarranter som var särskilt konstruerade för affären. I inköpspriset ingick ett arvode på drygt 23,5 miljoner USD för arbetet med att konstruera värdepapperna. En huvudfråga i målet har varit om detta arvode var för högt. Tingsrätten har funnit att det inte är bevisat att arvodet var för högt i förhållande till värdepappersköpets art och omfattning. Detta leder till att åtalen inte är styrkta i de delar som avser trolöshet mot huvudman och medhjälp till det brottet.

Det är inte heller visat att köparen av aktierna i Supero AB medvetet betalat ett för högt pris för dem. Det leder till att också åtalen som rör mutbrottsligheten ogillas.

Ställningstagandena till åtalen för trolöshetsbrottslighet och mutbrottslighet leder till att en del av åtalet mot en av de tilltalade som avser häleribrottslighet ogillas.

Slutligen har tingsrätten också prövat ett påstående om grovt bokföringsbrott där tingsrätten funnit att bokföringen varit korrekt i de delar tingsrätten haft anledning att pröva.

Rättens ledamöter är överens.

Vid frågor om domen, kontakta ordföranden, rådmannen Joakim Munter (se kontaktuppgifter till höger).

För beställning av domen och handlingar i målet, kontakta avdelning 1 (se kontaktuppgifter till höger).