Åtal har väckts avseende medhjälp till grovt folkrättsbrott i Sudan

Mål: B 11304-14
I juni 2010 inleddes en förundersökning om brott mot den internationella humanitära rätten i Sudan mellan åren 1997 och 2003. Under november 2016 delgavs två personer skälig misstanke avseende medhjälp till folkrättsbrott, grovt brott. Ett svenskt bolag delgavs motsvarande misstankar i november 2018. Åklagaren har i dag väckt åtal.

Åklagarens bakgrund till åtalet

Under perioden 1997 – 2003 pågick en väpnad konflikt i Sudan mellan regeringen och rebellgrupper. Den 6 februari 1997 ingicks ett prospekterings- och produktionsdelningsavtal mellan företag med kopplingar till ett svenskt bolag och den sudanesiska regeringen. De två tilltalade innehade ledande befattningar i bolagen och medverkade vid avtalets ingående. Avtalet omfattade ett större område, Block 5A, i södra Sudan och innebar en rätt att inom vissa tidsramar leta efter och utvinna olja i området mot vissa avgifter och del av framtida inkomster. Under perioden maj 1999 till mars 2003 utförde den sudanesiska regeringen offensiva militära operationer i och nära Block 5A i syfte att ta kontrollen över området för prospektering och skapa förutsättningar för oljeutvinning. Under dessa militära operationer begicks svåra överträdelser av den internationella humanitära rätten.

De åtalade gärningarna

De åtalade ska enligt gärningsbeskrivningen, var för sig eller gemensamt och i samförstånd, ha främjat att den sudanesiska regeringen tillämpade en krigföring som bland annat innebar att militären och regimallierade milisgrupper systematiskt anföll civila eller i vart fall genomförde anfall systematiskt i strid med distinktions- och proportionalitetsprincipen.

Den fortsatta handläggningen

Tingsrätten kommer nu att påbörja handläggningen av åtalet och återkommer i ett senare skede med information om en kommande huvudförhandling.

Övrigt

För beställningar av handlingar i målet hänvisas till stockholms.tingratt.avdelning4@dom.se

För övriga frågor om målet hänvisas till domstolshandläggarna Anna Wester och Tobias Franzén.

Ansvarig domare för målet är rådmannen Tomas Zander.