När du ska tolka

Här finns generell information om hur det går till att tolka på domstol.

Tystnadsplikt

Notera att när du som tolk utför uppdrag åt en domstol omfattas du av offentlighets- och sekretesslagens regler om tystnadsplikt

Tolked

Du ska avlägga tolked, där du lovar att efter bästa förstånd fullgöra tolkuppdraget. Tolkeden lyder:

"Jag N.N. lovar och försäkrar på heder och samvete, att jag efter bästa förstånd skall fullgöra det tolkuppdrag, som lämnats mig."

Om du tror att du kommer att få ytterligare uppdrag vid domstolen, kan du få avlägga tolked som avser även framtida uppdrag.

Vid förhandling

Du bör vara förberedd på att presentera dig och förklara din roll för den som behöver tolkning. Och kunna beskriva hur tolkningen kommer att gå till.

Du bör meddela ordföranden i målet om förutsättningarna för att utföra tolkningen brister.

Om din tid tas i anspråk av åklagare, advokater eller andra under pauser i förhandlingen kan du behöva anmäla det till rätten så att även du får möjlighet till paus.

På plats

Kraven varierar mellan domstolarna men grundkravet är: var i tid!

Tänk på att domstolen kan ha en säkerhetskontroll i entrén. Varje domstol fattar själv beslut om tolkar ska gå igenom säkerhetskontrollen eller inte.

Teknisk utrustning

Vissa förhandlingssalar inom Sveriges Domstolar är utrustade med ett fast system för tolkar. Systemet är anpassat så att två tolkar kan översätta till var sitt språk samtidigt. Tolkarna använder var sin mikrofoningång och de som vill lyssna använder en hörsnäcka och kopplar in den till rätt språk.

Om förhandlingssalen saknar ett fast system för tolkar har vissa domstolar tillgång till ett eller flera trådlösa tolksystem. Det trådlösa tolksystemet fungerar på ett likvärdigt sätt, där tolken har en sändare och de som lyssnar har varsin mottagare. Översättning av olika språk kan ske samtidigt med hjälp av flera olika sändare som kommunicerar med mottagarna på olika kanaler. All kommunikation är krypterad för att försvåra avlyssning.

Om du i en förhandlingssal med ett fast tolksystem behöver översätta till fler än två språk kan du komplettera med ett eller flera trådlösa tolksystem.

Distans

Domstolen som har huvudförhandlingen har bokat plats på annan domstol.

Du åker till den andra domstolen och identifierar dig. Du kommer bli uppringd via video av domstolen som har huvudförhandlingen.

Om du behöver hjälp med tekniken ska teknikansvarig vid den domstol där tolken är kontaktas.

Alla domstolar har samtalsrum med videokonferens för konsekutiv tolkning. Några domstolar har även tolkrum för simultantolkning.

Här finns det simultantolkning

Domstolar med simultantolkrum

 • Attunda tingsrätt
 • Förvaltningsrätten i Göteborg
 • Domstolarna i Nacka: Nacka tingsrätt och Hyres- och arrendenämnden i Stockholm

Domstolar med salar som har den nya simultantolklösningen

 • Högsta domstolen
 • Högsta förvaltningsdomstolen
Förvaltningsrätter
 • Förvaltningsrätten i Göteborg
 • Förvaltningsrätten i Jönköping
 • Förvaltningsrätten i Linköping
 • Förvaltningsrätten i Luleå 
 • Förvaltningsrätten i Malmö 
 • Förvaltningsrätten i Stockholm
 • Förvaltningsrätten i Umeå
Tingsrätter
 • Attunda tingsrätt 
 • Borås tingsrätt
 • Eksjö tingsrätt
 • Eskilstuna tingsrätt
 • Gällivare tingsrätt
 • Göteborgs tingsrätt 
 • Halmstad tingsrätt
 • Haparanda tingsrätt och Kalix tingsställe
 • Helsingborgs tingsrätt
 • Hälsinglands tingsrätt 
 • Kalmar tingsrätt och Västerviks tingsställe
 • Linköpings tingsrätt
 • Luleå tingsrätt och Piteå tingsställe
 • Lunds tingsrätt
 • Lycksele tingsrätt
 • Malmö tingsrätt
 • Mora tingsrätt
 • Nacka tingsrätt
 • Nyköpings tingsrätt
 • Skaraborgs tingsrätt
 • Skellefteå tingsrätt 
 • Solna tingsrätt 
 • Stockholms tingsrätt 
 • Södertäljes tingsrätt 
 • Södertörns tingsrätt 
 • Umeå tingsrätt
 • Varbergs tingsrätt
 • Vänersborgs tingsrätt
 • Västmanlands tingsrätt 
 • Växjö tingsrätt
 • Ångermanlands tingsrätt 
 • Örebro tingsrätt
Hovrätter
 • Hovrätten för Övre Norrland
Hyres- och arrendenämnder
 • Hyresnämnden i Malmö

Telefontolkning

Tänk på att sitta ostört, någonstans utan bakgrundsljud.

Det är också viktigt att du inte tolkar på en plats där någon annan kan höra vad du säger. Detta eftersom det du tolkar kan vara skyddat av sekretess och inte får spridas.

Ytterligare information

Riktlinjer för tolkanvändning i domstol

Utgiven: 15 november 2017 (reviderad juni 2020)
Typ: Riktlinjer

Sammanfattning

Den 15 september 2016 gav regeringen Domstolsverket i uppdrag att stödja en effektivare användning av tolkar i domstol. Domstolsverket inledde arbetet under hösten samma år.

Dessa riktlinjer har tagits fram som en del av ett större åtgärdspaket inom ramen för regeringsuppdraget. Övriga delar har bland annat bestått i att utveckla en e-utbildning om tolkar i domstol samt att utveckla och bygga ut videotekniken vid domstolarna för att möjliggöra simultantolkning på distans.

Arbetet med riktlinjerna har bedrivits i nära samarbete med representanter för elva olika domstolar. Domstolsrepresentanter har även ingått i den styrgrupp som tillsatts för uppdragets genomförande.

Riktlinjerna färdigställdes i november 2017.

Uppdaterad
2022-12-23