Ändrade forumregler i familjemål

Sedan den 1 juli 2021 är Stockholms tingsrätt inte längre reservforum om en av parterna har en känd hemvist.

Nu införs kompletterande bestämmelser om behörig domstol för mål och ärenden om vårdnad, boende och umgänge och verkställighetsärenden (prop. 2020/21:150). Bestämmelserna tar sikte på den situationen att ett barn eller en part har skyddade personuppgifter (6 kap. 17 § andra stycket föräldrabalken respektive 21 kap. 1 a § föräldrabalken).

Bestämmelserna innebär att frågor om vårdnad, boende, umgänge och verkställighet, i de fall när det kan antas att sekretess gäller för de uppgifter som behövs för att avgöra ett barns hemvist, även får tas upp av domstolen i den ort där någon av parterna har sin hemvist. Även Stockholms tingsrätt är behörig domstol om det kan antas att sekretess också gäller för de uppgifter som behövs för att avgöra parternas hemvister. Detsamma gäller om det kan antas att sekretess gäller för de uppgifter som behövs för att avgöra barnets och en parts hemvist och den andra parten saknar hemvist i landet.

Lagändringarna innehåller även kompletterande bestämmelser om behörig domstol när det förekommer skyddade personuppgifter i ett äktenskapsmål (14 kap. 3 § andra stycket äktenskapsbalken) och ett underhållsmål (7 kap. 12 § andra stycket föräldrabalken).

Ett äktenskapsmål där det kan antas att sekretess gäller för de uppgifter som behövs för att avgöra makarnas hemvist får även tas upp av Stockholms tingsrätt. Detsamma gäller om det kan antas att sekretess gäller för de uppgifter som behövs för att avgöra en makes hemvist och den andra maken saknar hemvist i landet.

Ett underhållsmål där det kan antas att sekretess gäller för de uppgifter som behövs för att avgöra svarandens hemvist får även tas upp av domstolen i den ort där käranden har sin hemvist. Om det kan antas att sekretess gäller också för de uppgifter som behövs för att avgöra kärandens hemvist eller käranden saknar hemvist i landet, får även Stockholms tingsrätt pröva målet.

Uppdaterad
2022-04-25