Att skilja sig

Reglerna om skilsmässa bygger på principen att om någon vill skilja sig ska domstolen respektera det. Därför behöver du aldrig ange några särskilda skäl till varför du vill skilja dig.

Om du vill skilja dig ska du vända dig till tingsrätten. I vissa fall ska ni ha betänketid innan skilsmässan kan genomföras. Med skilsmässa menas både äktenskapsskillnad och upplösning av registrerat partnerskap.

En guide till skilsmässa

Läs mer genom att välja de alternativ som stämmer för dig.

Är ni överens om att skilja er?

Tingsrättens handläggning ser olika ut om ni är överens om att skilja er eller inte.

Ja, vi är överens

Om ni är överens kan ni ansöka gemensamt om skilsmässa. Då går tingsrättens handläggning snabbare.

Nej, vi är inte överens

Om ni inte är överens om att skilja er kan du själv ansöka om skilsmässa. Det kallas att ansöka om stämning angående äktenskapsskillnad.

När du har ansökt om skilsmässa får den du är gift med möjlighet att yttra sig. Om bara en av er vill skiljas beslutar tingsrätten som huvudregel att ni ska ha betänketid. Om ni däremot inte har bott tillsammans de senaste två åren kan ni skilja er utan betänketid – se nedan.

Har ni barn som bor hos er?

Om någon av er har barn under 16 år boende hos er, ibland eller alltid, måste ni ha betänketid innan skilsmässan kan slutföras.

Nej, vi har inte barn under 16 år som bor hos oss

Ni som varken har gemensamma eller egna barn boende hos er kan begära skilsmässa direkt. Det går även att begära betänketid om man vill ha tid att fundera.

För att kunna få skilsmässa direkt krävs det som huvudregel att båda är överens om det. Om en av er inte vill skiljas eller vill ha tid att fundera beslutar tingsrätten om betänketid. Om ni däremot inte har bott tillsammans de senaste två åren kan tingsrätten döma till äktenskapsskillnad utan betänketid – se nedan.

Ja, vi har gemensamma barn under 16 år som bor hemma

Eftersom ni har barn måste ni ha betänketid minst 6 månader innan ni kan fullfölja skilsmässan. Om ni däremot inte har bott tillsammans de senaste två åren kan tingsrätten döma till äktenskapsskillnad utan betänketid – se nedan.

Om ni inte begär någon ändring har ni gemensam vårdnad om barnet även efter skilsmässan. Om ni vill göra en ändring när det gäller vårdnad, boende eller umgänge kan tingsrätten besluta om detta. Om ni inte är överens om förändringen, måste ni först ha ett informationssamtal med kommunen för att försöka enas om vad som är bäst för ert barn.

Ja, en av oss eller båda har barn under 16 år som bor hos oss

Eftersom minst en av er har barn boende hos sig måste ni ha betänketid i 6 månader innan ni kan fullfölja skilsmässan även om ni är överens.

Om ni däremot inte har bott tillsammans de senaste två åren kan tingsrätten döma till äktenskapsskillnad utan betänketid – se nedan.

Har ni bott isär i minst två år?

Oavsett om ni har barn eller om någon av er inte vill skiljas, har den som vill det rätt till skilsmässa direkt om ni redan levt isär i minst två år.

Ja, vi har bott isär i minst två år

Ni ska då bifoga ett intyg från någon som känner till era förhållanden och som kan intyga att ni inte bott tillsammans de senaste två åren (så kallat särlevnadsintyg). Intyget bör skrivas under av två vuxna personer som känner er väl och vet att ni inte bott tillsammans.

Detta behöver ni bara göra om ni har barn eller om ni inte är överens om att skiljas.

Nej, vi har inte bott isär i två år

Har ni barn under 16 år som bor hos er eller om ni inte är överens om att skiljas beslutar tingsrätten om betänketid. Det innebär att ni måste vänta minst 6 månader innan ni kan fullfölja skilsmässan. Syftet är att motverka förhastade skilsmässor.

Vad är betänketid?

I vissa fall ska ni ha betänketid innan tingsrätten kan besluta om skilsmässa.

 1. När det finns barn under 16 år i familjen. Ni får betänketid om båda eller någon av er varaktigt bor tillsammans med och är vårdnadshavare för barnet.
 2. Om en av er eller båda begär betänketid.
 3. Om bara en av er vill skiljas.

Syftet med betänketid är att motverka förhastade skilsmässor. Det följer lagen och står i Äktenskapsbalken.

Betänketiden räknas från den dag tingsrätten tagit emot en gemensam ansökan eller från den dag motparten tagit emot ansökan om stämning avseende äktenskapsskillnad. När minst 6 månader har gått kan ni, tillsammans eller var för sig, begära fullföljd av skilsmässan om ni fortfarande vill skiljas. Har ingen av er begärt fullföljd senast efter 12 månader så skriver tingsrätten av målet och ni fortsätter att vara gifta.

Vill ni skilja er efter att tingsrätten skrivit av målet måste ni ansöka på nytt och betala ny ansökningsavgift.

Vem ska bo kvar i den gemensamma bostaden?

Domstolen kan besluta om ni inte kommer överens

Domstolen kan besluta vem av er som ska bo kvar i bostaden tills bodelningen är klar, om någon av er begär det. Den av er som vill bo kvar kan begära rätt till kvarsittning, som det också kallas, i samband med att domstolen hanterar er skilsmässoansökan. Då kostar det inget extra.

Använder ni blanketterna för skilsmässa begär ni detta under Övriga yrkanden. Om ni däremot använder e-tjänsten för skilsmässa, får ni göra en skriftlig komplettering till ansökan som ni skickar till tingsrätten via post eller e-post.

Är ni redan skilda behöver du göra en separat ansökan om rätt till kvarsittning. Det kostar 900 kronor.

Du kan skicka in och signera din ansökan, tillsammans med personbeviset, via vår e-tjänst. Dokumenten måste vara i PDF-format.

Går det inte att kontakta den du är gift med?

Det går att skilja sig även när en av makarna inte går att nå

Om domstolen inte får tag på den du är gift med kan domstolen utse en god man. Det är vanligtvis en advokat som då får rätt att svara för din make eller maka. Den gode mannen ska först försöka kontakta personen på egen hand. Lyckas inte det inom rimlig tid får den gode mannen i stället svara domstolen.

Även om den gode mannen svarar att din make eller maka inte vill skilja sig kan domstolen besluta om skilsmässa, vanligtvis efter betänketid.

Tidslinje för skilsmässan

Välj om du vill se de olika stegen i skilsmässan för gemensam eller enskild ansökan.

Tidslinje - gemensam ansökan

 1. 1. Ansökan kommer in till tingsrätten

  Domstolen kontrollerar om ansökningsavgiften är betald och att ansökan är inlämnad till rätt domstol.

 2. Om ni inte har barn

  Om ni inte har barn

  Har ni ansökt gemensamt och inte har några barn under 16 år boende hos er kan tingsrätten besluta om skilsmässa direkt. I så fall skriver tingsrätten en dom som skickas hem till er. Se punkt 4.

 3. Om ni har barn

  Om ni har barn

  Har någon av er barn under 16 år boende hos sig beslutar tingsrätten om betänketid.

  Enda undantaget är om ni redan bott isär i minst två år. Då kan ni bifoga ett särlevnadsintyg för att tingsrätten ska besluta om skilsmässa direkt.

 4. 2. Tingsrätten beslutar om betänketid

  Tingsrätten beslutar om betänketid om ni har begärt det eller om ni har barn.

  Betänketiden räknas från den dag tingsrätten tagit emot er gemensamma ansökan. Sex månader efter den dagen kan ni begära fullföljd, att tingsrätten ska döma till skilsmässa.

 5. 3. Ni begär fullföljd

  6–12 månader
  • Efter 6 månaders betänketid kan ni begära fullföljd. Exakt datum står på tingsrättens beslut. Tänk på att bifoga ett aktuellt personbevis.
  • Om ni begär fullföljd tillsammans kan tingsrätten besluta om skilsmässa direkt och skriver i så fall en dom som skickas hem till er. Se punkt 5.
  • Om en av er begär fullföljd så skickar tingsrätten ett föreläggande till den andre som får möjlighet att yttra sig, det vill säga svara på om hen också vill fullfölja skilsmässan.
  • Har ni barn så skickar tingsrätten även en underrättelse till socialnämnden i er kommun. Socialnämnden ska få möjlighet att yttra sig innan domstolen beslutar om skilsmässa.
 6. 4. Tingsrätten dömer till äktenskapsskillnad

  Domen skickas till er båda. Ni har rätt att överklaga domen inom tre veckor.

 7. 5. Domen vinner laga kraft

  3 veckor

  När överklagandetiden gått ut och om ingen av er har överklagat vinner domen laga kraft. Det betyder att ni är skilda från detta datum.

  Tingsrätten meddelar Skatteverket som för in ändringen i folkbokföringen och äktenskapsregistret.

Om ni inte begär fullföljd

Efter 12 månader går betänketiden ut. Har ingen av er begärt fullföljd av skilsmässan så skriver tingsrätten av målet. Det betyder att ni fortfarande är gifta.

Vill ni skilja er efter att tingsrätten har skrivit av målet måste ni ansöka på nytt och betala ny ansökningsavgift.

Tidslinje - enskild ansökan

 1. 1. Ansökan kommer in till tingsrätten

  Domstolen kontrollerar om ansökningsavgiften är betald och att ansökan är inlämnad till rätt domstol.

 2. 2. Tingsrätten utfärdar stämning

  Tingsrätten utfärdar en stämning som skickas till motparten, den som du vill skilja dig från. Motparten måste bekräfta till domstolen att hen tagit emot stämningen. När motparten är delgiven, alltså har bekräftat att hen tagit emot stämningen, får hen viss tid på sig att ge ett svar, ett yttrande, till tingsrätten.

 3. 3. Motparten svarar

  Om den du vill skilja dig från svarar att hen inte vill skiljas så beslutar domstolen om betänketid.

  Om hen inte har svarat när yttrandetiden gått ut tolkar tingsrätten det vanligtvis som att personen inte vill skiljas. Domstolen besluter då om betänketid.

  Svarar personen att hen också vill skiljas och ingen av er har barn under 16 år boende hos er så kan tingsrätten besluta om skilsmässa direkt. I så fall skriver tingsrätten en dom som skickas hem till er. Se punkt 6. I annat fall beslutar domstolen om betänketid.

 4. 4. Tingsrätten beslutar om betänketid

  Tingsrätten beslutar om betänketid om ni begärt det eller om ni har barn.

  Betänketiden räknas från den dag den andra maken tagit emot ansökan om äktenskapsskillnad. Sex månader efter den dagen kan ni begära fullföljd, det vill säga att tingsrätten ska döma till skilsmässa.

 5. 5. Ni begär fullföljd

  6–12 månader
  • Efter 6 månaders betänketid kan ni begära fullföljd.
  • Exakt datum står på tingsrättens beslut. Tänk på att bifoga ett aktuellt personbevis.
  • Om ni begär fullföljd tillsammans kan tingsrätten besluta om skilsmässa direkt och skriver i så fall en dom som skickas hem till er. Se punkt 7.
  • Om en av er begär fullföljd så skickar tingsrätten ett föreläggande till den andre som får möjlighet att yttra sig, det vill säga svara på om hen också vill fullfölja skilsmässan.
  • Har ni barn skickar tingsrätten även en underrättelse till socialnämnden i er kommun. Ska någon av er ha ensam vårdnad ska socialnämnden få möjlighet att yttra sig innan domstolen beslutar om skilsmässa.
 6. 6. Tingsrätten dömer till äktenskapsskillnad

  Domen skickas till er båda. Ni har rätt att överklaga domen inom tre veckor. Domen börjar inte gälla förrän överklagandetiden gått ut.

 7. 7. Domen vinner laga kraft

  När överklagandetiden gått ut efter tre veckor och om ingen av er har överklagat så vinner domen laga kraft. Det betyder att ni är skilda från detta datum.

  Tingsrätten meddelar Skatteverket som för in ändringen i folkbokföringen och äktenskapsregistret.

Om ni inte begär fullföljd

Efter 12 månader går betänketiden ut. Har ingen av er begärt fullföljd av skilsmässan så skriver tingsrätten av målet. Det betyder att ni fortfarande är gifta.

Vill ni skilja er efter att tingsrätten har skrivit av målet måste ni ansöka på nytt och betala ny ansökningsavgift.

Gå vidare för att ansöka om skilsmässa

Relaterad information - bodelning

Att bodela innebär att du och din partner delar upp er egendom mellan er. Tingsrätten kan utse en bodelningsförrättare om ni inte kommer överens.

Uppdaterad
2022-03-23