Mark- och miljödomstolen begränsar Kaunis Iron AB:s tillstånd till gruvverksamhet i Kaunisvaara, Pajala kommun

Mål: M 1828-18
Mark- och miljödomstolen har beslutat att delvis återkalla Kaunis Iron AB:s tillstånd och begränsa den årliga tillståndsgivna produktionen från 20 miljoner ton malm till 7 miljoner ton malm till följd av att verksamheten till viss del bedrivs i strid med gällande tillstånd

Domstolen anser att klarningsmagasinets storlek har underdimensionerats i förhållande till vad som angetts i underlaget till dåvarande Finsk-svenska gränsälvskommissionen som år 2010 lämnade tillstånd till verksamheten.

- Utredningen i målet visar inte att det med dagens produktionsnivå sker någon otillåten miljöpåverkan på Muonio älv från verksamheten. Vad den mindre utformningen av klarningsmagasinet får för effekt på älven vid maximal produktionsnivå har dock inte prövats, säger tekniska rådet Camilla Wolf-Watz.

Domstolen har även kommit fram till att transporterna av järnslig på lastbil mot Pitkäjärvi och vidare med malmbanan mot Narvik är en transportlösning som inte omfattas av tillståndet. Enligt ansökan till Gränsälvskommissionen skulle järnsligen pumpas i ledning över älven och lastas på järnväg i Kolari mot hamnar i Bottenviken.

- Avvikelserna avseende klarningsmagasinet och transporterna är i och för sig av sådan betydelse att det finns grund för att delvis återkalla tillståndet i enlighet med Naturvårdsverkets ansökan, säger rättens ordförande rådmannen Emma Önneby. - Domstolen har gjort en avvägning mellan de avvikelser från tillståndet som konstaterats och de övriga intressen som talar för att tillståndet inte ska återkallas. Domstolens slutsats är att tillståndet bara ska återkallas delvis genom en produktionsbegränsning.

Mark- och miljödomstolen har efter en genomgång av övriga åberopade återkallelsegrunder bedömt att dessa inte utgör skäl för att återkalla tillståndet och att Naturvårdsverkets ansökan ska avslås i dessa delar. Kaunis Iron AB kan därför fortsätta att bedriva verksamhet inom ramen för det gällande tillståndet under dess återstående giltighetstid, men med en begränsning av produktionsvolymen.

Prövningen av Kaunis Iron AB:s ansökan om tillstånd till fortsatt och utökad verksamhet fortsätter inom ramen för mål M 2090-19. Efter förseningar i samrådet med Finland har tidigare planerad huvudförhandling skjutits upp.

Faktaruta

Northland Resources AB (NRAB) beviljades år 2010 tillstånd av Finsk-svenska gränsälvskommissionen till gruvverksamheten enligt den då gällande gränsälvsöverenskommelsen mellan Sverige och Finland. Efter NRAB:s konkurs övertogs verksamheten av Kaunis Iron AB.

Naturvårdsverket ansökte år 2018 om att tillståndet skulle återkallas. Enligt 24 kap. 3 § miljöbalken får ett tillstånd återkallas om verksamheten bedrivs eller utformats på ett sätt som inte överensstämmer med tillståndsvillkoren och avvikelserna inte är ringa. Ytterligare grunder för återkallelse kan t.ex. vara att det uppstått olägenheter av väsentlig betydelse som inte förutsågs vid prövningen eller att det behövs för att uppfylla Sveriges förpliktelser till följd av EU-medlemskapet.

Kaunis Iron AB inkom under år 2019 med en ansökan om tillstånd till fortsatt och utökad gruvverksamhet vid Tapuli, Palotieva och Sahaavara, vilken handläggs av mark- och miljödomstolen i mål M 2090-19.

Mark- och miljödomstolens sammansättning består normalt av fyra ledamöter varav en juristdomare, ett tekniskt råd och två särskilda ledamöter. I detta mål har rätten utökats med ytterligare en juristdomare och ett tekniskt råd, dvs. totalt sex ledamöter.