Om oss på Umeå tingsrätt

Umeå tingsrätt leds av lagmannen och har ca 75 medarbetare. Verksamheten är uppdelad på två dömande avdelningar, den allmänna avdelningen samt mark- och miljödomstolen, med domare, beredningsjurister, notarier och domstolshandläggare. Till detta har domstolen en administrativ avdelning som bland annat hanterar frågor som rör säkerhet, ekonomi, HR, reception, vaktmästeri, IT och teknik, administrativ registratur och arkiv. Till tingsrätten är även ca 90 nämndemän och ca 70 särskilda ledamöter kopplade.

Den allmänna avdelningen hanterar mål från kommunerna Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs. Mark- och miljödomstolens domsområde omfattar i stort sett Norrbottens och Västerbottens län. Allmänna avdelningen avgör brottmål, familjerelaterade mål samt tvister mellan företag och/eller enskilda personer. Där fattas också beslut i ärenden och konkurser samt döms i tryckfrihetsmål, yttrandefrihetsmål och mål enligt lagen om grupprättegång. Mark- och miljödomstolen hanterar mål bland annat enligt miljöbalken, plan- och bygglagen och fastighetsbildningslagen.

Vårt arbetssätt

Innan ett brottmål tas upp av tingsrätten har polisen utrett om ett brott har skett och åklagaren har beslutat om åtal ska väckas. Tingsrätten utfärdar stämning och genomför rättegången. För tingsrättens beslut är det ofta avgörande vilken bevisning åklagaren presenterar. Bevisningen kan bestå av offrets utsaga, vittnesmål och teknisk bevisning (t.ex. DNA-analys, alkoholutandningsprov). I brottmål består rätten av en juristutbildad domare och tre lekmannadomare, dvs. nämndemän.

Tvistemål kan vara tvister om fordringar, skadestånd eller vårdnad om barn. I tvistemål försöker domstolen hjälpa parterna att komma överens men om parterna inte kan enas genomförs en huvudförhandling där rätten består av en eller tre juristutbildade domare. I familjemål består rätten av en juristutbildad domare och tre nämndemän.

Exempel på mål enligt miljöbalken är tillstånd till gruvverksamheter, större industrier, vattenkraftverk, hamnar och flygplatser. Annat som prövas av mark- och miljödomstolen är om vissa myndighetsbeslut är riktiga, t.ex. om detaljplaner, bygglov, grus- och bergtäkter, vindkraftanläggningar, vägsamfälligheter och gränser mellan fastigheter.

Mark- och miljödomstolen håller förhandling nära platsen som saken gäller för att parterna ska ha möjlighet att närvara och för att domstolen ska se förhållandena på platsen. När ett mål avgörs består domstolen av en juristutbildad domare och en tekniskt utbildad domare med bakgrund inom naturvetenskap, arkitektur, lantmäteri eller liknande. I mer komplicerade mål kan även särskilda ledamöter, som väljs ut att tjänstgöra efter sin kompetens inom det område som målet rör, ingå i rätten.

Gemensamt för all handläggning vid Umeå tingsrätt är att alla inblandade ska uppleva att de behandlas lika inför lagen, att de blivit sedda och att vi lyssnat på vad de har att säga.

 

Uppdaterad
2023-01-19