Incidentstatistik

Statistik över incidenter som inträffat i domstolar.

Incidentrapportering är en viktig del i det förebyggande säkerhetsarbetet inom Sveriges Domstolar och det finns därför ett gemensamt rapporteringssystem där domstolarna kan rapportera incidenter till Domstolsverket.

Statistikens omfattning

Statistiken omfattar 80-talet domstolar, nämnder och myndigheter inom Sveriges Domstolar. Utöver drygt 7 400 anställda och 8 500 nämndemän omfattar statistiken alla som besöker domstolen, exempelvis åhörare, parter i mål samt personer som i tjänsten befinner sig på domstolen. Sveriges Domstolar avgör cirka 500 000 mål och tar emot cirka 4 miljoner externa telefonsamtal per år.

Rapporterade incidenter

Totalt antal incidenter

529

445

604

 

2021

2022

2023

Beslag överlämnat till polis 216 221 245
Hot 122 64 101
Ordningsstörning 185 155 254
Våld 6 5 4

Förklaring till rapporterade incidenter

Beslag överlämnat till polis

Misstänkt olagliga föremål som till exempel knivar och knogjärn.

Hot

Hot kan framställas vid direkt möte eller inkomma via brev, e-post eller telefon. Kategorin omfattar hot av varierande allvarlighetsgrad.

Ordningsstörning

En incident med negativ påverkan på den ordning som ska råda på domstolen för att medarbetare, besökare samt parter och ombud ska känna sig trygga och säkra.

Våld

En incident med inslag av någon form av fysiskt våld.

Uppdaterad
2024-01-29