Till dig som har lämnat personuppgifter till domstolen

Hur behandlas dina personuppgifter?

Hur behandlas dina personuppgifter?

De personuppgifter som tingsrätten har fått in om dig behöver tingsrätten be­handla för att kunna handlägga ditt mål eller ärende. Den rättsliga grunden för denna behandling är att den sker i myndighetsutövning och att den är nödvändig för att tingsrätten ska kunna fullgöra en uppgift av allmänt intresse.

För att tingsrätten ska kunna handlägga målet eller ärendet behöver du lämna korrekta och uppdaterade kontaktuppgifter. Tingsrätten kan också hämta kon­taktuppgifter till dig från andra register. Kontaktuppgifterna kan användas vid ett senare tillfälle om det behövs i ett annat mål eller ärende vid domstolen. När må­let eller ärendet är avslutat arkiveras dina personuppgifter så länge som arkivlag­stiftningen kräver det.

De som kan få del av personuppgifterna är anställda på domstolen och andra som behöver dem för att målet/ärendet ska kunna handläggas, t.ex. motparter eller tolkar. Eftersom uppgifterna förekommer i allmänna handlingar kan de komma att lämnas till andra personer om någon begär att få ut dem och uppgif­terna inte omfattas av sekretess, vilket prövas av tingsrätten.

Uppgifterna finns i allmänna handlingar – gränser för behandling m.m.

Om något har blivit fel i dina personuppgifter kan du begära att de rättas eller raderas eller att behandlingen av dem begränsas.

Det är bra att känna till att denna rätt är starkt begränsad i den behandling som sker hos tingsrätten, eftersom uppgifterna finns i allmän handling. Allmänna handlingar får endast ändras eller förstöras om det finns ett giltigt stöd i författ­ning.

Tillsynsmyndighet för den administrativa verksamheten

Integritetsskyddsmyndigheten är tillsynsmyndighet för personuppgiftsbehandling i den ad­ministrativa verksamheten. Dit kan du ge in klagomål om du anser att tingsrätten har behandlat dina uppgifter i strid med gällande regelverk.

Kontaktuppgifter

Tingsrätten är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Kontakta tingsrätten om du har frågor, ystads.tingsratt@dom.se eller 0411-691 00.

Tingsrättens dataskyddsombud är Chefsadministratören Karin Reslow 0411-691 08 karin.reslow@dom.se

Uppdaterad
2021-06-09