Arkiv

Kontaktuppgifter till arkivet

E-post: arkivet.attunda.tingsratt@dom.se
Telefon: 08-561 696 96, telefontid kl. 09.00 – 12.00

Arkivet kan hjälpa till att lämna ut handlingar endast i avslutade mål. För pågående mål hänvisas till respektive avdelning på tingsrätten.


Om allmän handling
Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar, om inte handlingarna är skyddade av sekretess. Om den allmänna handlingen är offentlig har du rätt att vara anonym då du begär ut den. Du kan även få kopior av allmänna handlingar, dock mot en kostnad från den tionde sidan/filen.

Om anonymitet
Vill du vara anonym när du beställer en handling ska du inte uppge dina personuppgifter. Då rekommenderas att du ringer till tingsrätten eller besöker tingsrättens reception vardagar kl. 8.00 – 16.30.

Vilka handlingar har vi?

Attunda tingsrätt bildades den 1 april 2007 och här finns, utöver det egna arkivet, arkivhandlingar från:

  • Sollentuna tingsrätt (1977-01-01--2007-03-31)
  • Södra Roslags tingsrätt (1971-01-01--2007-03-31)

För äldre handlingar kan man vända sig till Stockholms stadsarkiv, Landsarkivet i Härnösand eller Riksarkivet.

  • Inskrivningsmyndighetens handlingar från 2008 och framåt finns på Lantmäteriet. Tidigare handlingar har lämnats till Landsarkivet i Härnösand.
  • På tingsrätten har vi bara konkursbouppteckningar. Bouppteckningar före den 1 juli 2001 finns på Stadsarkivet och från och med 1 juli 2001 på Skatteverket.
  • Tingsrätten slutade handlägga ärenden om äktenskapsförord 2011. Äktenskapsförord handläggs numera av Skatteverket.
  • Fram till 1996 kunde testamenten registreras vid tingsrätten vilket sköttes av bouppteckningsenheten. Allt detta finns nu på Stadsarkivet.

Hur länge sparas handlingarna?

Alla uppgifter och handlingar sparas inte för all framtid. Efter ett visst antal år gallras vissa handlingar och uppgifter i ett avslutat mål eller ärende, dvs. handlingarna finns inte längre kvar i tingsrättens arkiv eller i målhanteringssystemet. Gallringen sker med stöd i lag, förordning eller föreskrift. Vilka regler som gäller beror på vad det är för måltyp och vilken typ av domstol det gäller.

Vilka uppgifter behövs för att hitta ett äldre mål?Brottmål

Äldre brottmål gallras fem år efter att målet vunnit laga kraft. Efter gallring går det inte längre att hitta ett mål genom att söka på person-/organisationsnummer. För att kunna hitta ett äldre brottmål behövs uppgift om målnummer och/eller domsdatum.

Tvistemål och ärenden

Äldre tvistemål och ärenden gallras tio år efter att målet vunnit laga kraft. I dessa mål finns det däremot möjlighet att söka på person-/organisationsuppgifter även efter gallringstillfället.

Uppdaterad
2024-03-21