Behandling av personuppgifter

För att Borås tingsrätt ska kunna utföra sitt uppdrag behöver domstolen behandla personuppgifter. Tingsrätten behandlar i nödvändig utsträckning personuppgifter för att handlägga mål och ärenden i kärnverksamheten, men även för handläggning i den administrativa verksamheten.

Borås tingsrätt är personuppgiftsansvarig myndighet för behandling av personuppgifter inom mål- och ärendehanteringen. Borås tingsrätt är även personuppgiftsansvarig myndighet för behandling inom den administrativa verksamheten när domstolen bestämmer varför och hur uppgifterna behandlas.

Borås tingsrätt behandlar exempelvis personuppgifter för att domstolen ska kunna kommunicera, handlägga mål och ärenden samt hantera olika administrativa ärenden och uppgifter. Personuppgifter kan även komma att behandlas vid senare tillfällen, exempelvis om det behövs för något annat mål eller ärende, för en enhetlig handläggning samt för verksamhetsmässig och statistisk uppföljning. Personuppgifter kan också behandlas om det behövs för att fullgöra uppgiftslämnande som sker i överensstämmelse med lag eller förordning.

Längre ner på denna sida finns några exempel på olika situationer då personuppgifter behandlas.

De rättsliga grunderna för tingsrättens behandling av personuppgifter kan vara att behandlingen är nödvändig för att domstolen ska kunna fullgöra ett avtal eller en rättslig förpliktelse, utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i domstolens myndighetsutövning. I vissa fall kan behandlingen ske med stöd av samtycke från den vars personuppgifter behandlas.

Varifrån kommer personuppgifterna?

Personuppgifter kan exempelvis inkomma från den enskilde själv, någon annan enskild person, företag eller andra myndigheter. De kan också inhämtas av domstolen, exempelvis från olika register, om detta är nödvändigt för handläggningen.

Om e-postmeddelanden eller andra handlingar som kommer in till Borås tingsrätt innehåller personuppgifter om någon annan person kan det vara bra att känna till att tingsrätten i dessa fall inte alltid kommer att informera denna person om hens personuppgiftsbehandling. Exempelvis kan det inom den administrativa verksamheten vara så att tingsrätten bedömer att personuppgifterna är av okänslig karaktär, som i vanlig e-postkorrespondens mellan kollegor eller i andra vardagliga meddelanden, och det får då vanligtvis anses oproportionerligt att personen informeras särskilt om behandlingen. Samma sak gäller om Borås tingsrätt inte har för avsikt att vidta någon särskild åtgärd avseende en person som omnämns.

Vilka kategorier av personuppgifter behandlas?

De kategorier av personuppgifter som behandlas är i huvudsak namn och kontaktuppgifter till enskilda, exempelvis till parter, vittnen, ombud, tolkar och nämndemän, men även till personer som företräder eller agerar för en myndighets, ett företags eller någon annan organisations räkning, exempelvis en handläggare. Andra exempel är personnummer, medborgarskap, anställnings- och utbildningsuppgifter, facklig tillhörighet samt ekonomiska förhållanden.

Även andra personuppgifter kan komma att behandlas, handlingar och meddelanden som kommer in till Borås tingsrätt kan exempelvis innehålla personuppgifter av olika slag.

Om ett mål eller ärende registreras får det ett diarienummer.

Vem kan få del av personuppgifterna?

De som kan få del av personuppgifterna är medarbetare på Borås tingsrätt eller andra som behöver få del av dem för att kunna hantera ett mål eller ärende eller administrativa ärenden och uppgifter, exempelvis motparter eller tolkar. Personuppgifterna kan också komma att överföras till en annan domstol eller myndighet om detta är nödvändigt.

I vissa fall använder tingsrätten personuppgiftsbiträden som får del av och behandlar personuppgifter för domstolens räkning. Det är dock fortfarande Borås tingsrätt som ansvarar för behandlingen. Tingsrätten använder exempelvis personuppgiftsbiträden för vissa IT-tjänster.

Om personuppgifterna ingår i en allmän handling kan de komma att lämnas ut vid en begäran om att få ta del av en sådan handling om de inte omfattas av sekretess.

Hur länge sparas personuppgifterna?

Personuppgifterna kommer att behandlas av Borås tingsrätt så länge de behövs i verksamheten. Om uppgifterna ingår i en allmän handling kommer de att bli föremål för arkivering så länge den arkivrättsliga lagstiftningen kräver det.

Särskilt inom mål- och ärendehanteringen

Personuppgiftsbehandling inom mål- och ärendehanteringen kan antingen ske inom brottsdatalagens eller inom EU:s dataskyddsförordnings (GDPR) tillämpningsområden.

Personuppgifter behandlas, i nödvändig utsträckning, för att kunna handlägga mål och ärenden i kärnverksamheten. Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i tingsrättens myndighetsutövning.

På brottsdatalagens område

På brottsdatalagens område behandlas personuppgifter för att handlägga mål och ärenden om att utreda eller lagföra brott, ändra eller verkställa straffrättslig påföljd och upprätthålla allmän ordning och säkerhet.

Vanliga exempel är när Borås tingsrätt prövar fråga om:

 • häktning
 • ansvar för brott
 • undanröjande av en skyddstillsyn eller villkorlig dom
 • kontaktförbud
 • internationell rättslig hjälp i brottmål
 • tillträdesförbud till idrottsevenemang.

Brottsdatalagen tillämpas för samtliga åtgärder och beslut i dessa fall. Det inkluderar bland annat:

 • förordnande av offentlig försvarare, målsägandebiträde eller särskild företrädare för barn
 • beslut om beslag, förverkande, skattetillägg
 • enskilt anspråk (skadestånd) som hanteras tillsammans med ett brottmål.

För övrig mål- och ärendehantering

För övrig mål- och ärendehantering (utanför brottsdatalagens område) behandlas personuppgifter för att handlägga tvistemål och ärenden.

Vanliga exempel är när Borås tingsrätt prövar fråga om:

 • tvist om fordringar
 • arbetstvist
 • skadeståndsanspråk (som inte hanteras tillsammans med ett brottmål)
 • utmätning, konkurs, god man och förvaltare
 • äktenskapsskillnad, vårdnad, boende och umgänge.

Särskilt inom administrativa verksamheten

Personuppgiftsbehandling inom den administrativa verksamheten omfattas av EU:s dataskyddsförordnings (GDPR) tillämpningsområde.

Personuppgifter behandlas, i nödvändig utsträckning, för att kunna handlägga olika administrativa ärenden och uppgifter.

Till den administrativa verksamheten hör all verksamhet som inte hör till mål- och ärendehanteringen, till exempel personal- och löneadministration, lokalfrågor, informationssäkerhetsfrågor och annat internt säkerhetsarbete samt information om Borås tingsrätt som läggs ut på den externa webbplatsen eller i sociala medier.

Vanliga exempel inom den administrativa verksamheten är när tingsrätten hanterar följande.

Allmän fråga eller motsvarande

Personuppgifter behandlas för att kunna hantera frågan. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse och utföra en uppgift av allmänt intresse.

Begäran om att ta del av allmän handling

Personuppgifter behandlas för att kunna hantera begäran. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse.

Inspelning av telefonsamtal

Telefonsamtal till Borås tingsrätt kan komma att spelas in. Personuppgifter behandlas för att kunna hantera eventuella incidenter. Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Rekrytering

Personuppgifter behandlas för att kunna hantera rekryteringsärenden. Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i tingsrättens myndighetsutövning.

Ingående av avtal

Personuppgifter behandlas inför, i samband med och till följd av ingående av avtal för att kunna hantera avtalen. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtal.

Borås tingsrätts konton i sociala medier

Personuppgifter behandlas för att kunna informera om tingsrättens och Sveriges Domstolars verksamhet samt kommunicera med enskilda. Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Du kan begära registerutdrag

Du har rätt att begära att få veta om personuppgifter som rör dig behandlas av Borås tingsrätt och i så fall få del av uppgifterna samt viss annan närmare information om behandlingen (registerutdrag).

Vänd dig till tingsrätten med din begäran.

Om din begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig får Borås tingsrätt ta ut en rimlig avgift eller avslå din begäran. På brottsdatalagens område gäller detta om en begäran görs oftare än en gång per år.

Du kan begära rättelse, radering och begränsning av personuppgifter som rör dig

Om något har blivit fel i dina personuppgifter har du rätt att begära att de rättas.

Du har även rätt att begära radering av dina personuppgifter, göra invändningar mot behandlingen (denna möjlighet finns inte på brottsdatalagens område) och begära begränsning av behandlingen av dem. Det är bra att känna till att dessa rättigheter är starkt begränsade under ett mål eller ärendes pågående handläggning. Rättigheterna begränsas även av arkivlagstiftningen eftersom allmänna handlingar bara får ändras eller förstöras om det finns giltigt stöd i föreskrift.

Om du begär rättelse, radering eller invänder mot en behandling och begär begränsning av den kommer tingsrätten att pröva om den åtgärd du begär ska vidtas eller inte.

Du kan klaga till Integritetsskyddsmyndigheten

Om du anser att Borås tingsrätt har behandlat dina personuppgifter på ett sätt som står i strid med gällande dataskyddsreglering kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten med klagomål.

Integritetsskyddsmyndigheten får dock inte pröva ett klagomål som avser domstolens dömande verksamhet.

Du kan även ringa Integritetsskyddsmyndigheten på 08-657 61 00 eller nå dem per post på adress:

Integritetsskyddsmyndigheten
Box 8114
104 20 Stockholm

Kontaktuppgifter

Om du vill utöva någon av dina rättigheter eller har frågor om tingsrättens ­behandling av personuppgifter är du välkommen att kontakta Borås tingsrätt (org.nr. 202100-2742).

Personuppgiftsansvarig

Borås tingsrätt
Postadress: Box 270, 501 13 Borås
Besöksadress: Österlånggatan 35-37, 503 31 Borås
Telefon: 033-17 70 00

Dataskyddsombud

Borås tingsrätt har utsett ett dataskyddsombud. Kontakta tingsrättens dataskyddsombud Viktor Bredberg på e-postadressen nedan.

Kamerabevakning

Myndighetens lokaler kamerabevakas för din säkerhet. Information om lagring av inspelat material hittar du nedan.

Uppdaterad
2021-02-02