Årsredovisningen för 2022 lämnad till regeringen

I dagarna har Sveriges Domstolar lämnat in årsredovisningen för 2022 till regeringen. I denna framkommer det att Sveriges Domstolar under fjolåret hade en positiv trend i minskade balanser, ökad digitalisering och hög takt i verksamhetsutvecklingen.

Det rekordhöga målinflödet som vi har sett de senaste åren har avstannat. 447 190 mål kom in till domstolarna under 2022, vilket är en minskning för första gången sedan 2018. Även antalet avgjorda mål minskade till 456 061, men de var ändå fler än antalet inkomna mål vilket ledde till minskade balanser. Totalt uppnåddes fem av regeringens tretton verksamhetsmål för året.

Satsningar på teknik och digitalisering

Det är naturligtvis omöjligt att nämna all den verksamhetsutveckling som skett under året men här kommer några exempel:

  • Efter många års omfattande utvecklingsarbete infördes under 2022 en helt digital brottmålshantering där information flödar elektroniskt genom hela rättskedjan. Arbetet med att förbättra och vidareutveckla systemet fortgår.
  • Vår första AI-lösning togs i drift, en applikation som används för att översätta avgöranden vid Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen.
  • En ny e-tjänst som möjliggör digital inlämning av handlingar för myndigheter har utvecklats och lanserats.
  • Ett omfattande projekt med att modernisera tekniken i alla förhandlingssalar avslutades under 2022 vilket har skapat goda möjligheter att genomföra förhandlingar effektivt och rättssäkert.

Nybyggnationer och trygga lokaler

Stora nybyggnationer pågår för tingsrätterna i Hudiksvall och Norrköping, för Göta hovrätt och Kammarrätten i Jönköping och för tingsrätten, förvaltningsrätten och Hyres- och arrendenämnden i Malmö. Under 2022 fattades beslut om nybyggnationer för tingsrätten i Borås och för tingsrätten och Mark- och miljödomstolen i Vänersborg.

Införandet av fasta säkerhetskontroller på flera domstolar har bidragit till säkrare domstolslokaler och arbetet med att förse ytterligare ett antal domstolar med säkra entréer pågår.

Attraktiv arbetsgivare

Arbetet med kompetensförsörjning inom Sveriges Domstolar bedrivs på bred front av Domstolsverket, i nära samarbete med alla domstolschefer. Under 2022 påbörjades arbetet med en handlingsplan som fokuserar på att göra domarrollen mer attraktiv.

Under fjolåret utökades antalet fiskalsplatser och antalet adjungerade råd för att bredda rekryteringsbasen. Det inrättades en rekryteringsfunktion på Domstolsverket för att stödja chefer på mindre och mellanstora domstolar i arbetet med att rekrytera. Domstolsverket har också etablerat ett lokalkontor i Umeå för att bland annat underlätta rekryteringen av framtida domare i norra Sverige.

Uppdaterad
2023-02-24