Att tjänstgöra utomlands berikar

Den 29 maj varje år firas veterandagen. Det är en dag tillägnad all svensk myndighetspersonal som har varit utsänd i internationell tjänst. Inom Sveriges Domstolar gör knappt tio personer utlandstjänstgöring varje år. En av dem är Anders Cedhagen, kammarrättsråd vid Kammarrätten i Göteborg.

Sveriges Domstolar har bidragit med personal till internationell fredsfrämjande verksamhet och internationell civil krishantering sedan 2009. Anders Cedhagen har varit utsänd vid ett flertal tillfällen till olika EU-insatser, bland annat till Kosovo och Palestina.

– Det är speciellt och utmanande att jobba med ett annat lands rättssystem och det krävs både ödmjukhet och flexibilitet. I Kosovo jobbade jag som domare i sista instans, det vill säga i Högsta domstolen. Förutom de utmaningar som det innebär att döma efter inhemsk lagstiftning så var det ingen ordning på prejudikaten. Det fanns inga årsböcker eller samlingar med mål utan vi fick själva försöka komma ihåg hur domstolen hade dömt tidigare. Så det var en hel del oklara förhållanden som man inte är van vid från det svenska rättssystemet, säger Anders Cedhagen

Sveriges Domstolars internationella biståndsarbete delas in i två huvudområden: internationellt utvecklingssamarbete och fredsfrämjande insatser.

Det internationella utvecklingssamarbetet

Sveriges Domstolars utvecklingssamarbete är främst inriktat på länder i Europa och dess närhet. Syftet med samarbetet är att bygga upp eller utveckla de institutioner som ingår i rättskedjan i samarbetslandet. Insatserna kan beröra allt från ökad kunskap om mänskliga rättigheter till arbetsmetoder och organisationsfrågor. Frågor som berör domstolarnas oberoende, kvalitet och effektivitet i rättsskipningen, kommunikation kring domstolarnas roll samt bemötandefrågor är återkommande i den internationella verksamheten. Det är bland annat betydelsefullt för ländernas närmande till EU.

De fredsfrämjande insatserna

Det svenska stödet till fredsfrämjande insatser består främst av att i samarbete med andra länder bidra med personal vid säkerhetspolitiska kriser och konflikter. Insatserna genomförs vanligtvis på uppdrag av EU, men även insatser inom FN och Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) kan bli aktuella.

Dessa insatser syftar till att bidra till stabilitet, säkerhet och hållbar fred. I de insatser där Sveriges Domstolar deltar handlar arbetet om att ge stöd till rättsstatsuppbyggnad för att få fungerande institutioner inom rättsväsendet och inom domstolsväsendet i synnerhet.

Berikande på flera plan

Det internationella arbetet har effekter även för Sveriges Domstolar. Det ger möjlighet till kompetensutveckling, erfarenheter och perspektiv på den egna verksamheten, vilket främjar vår egen utveckling. Det bidrar även till att stärka Sveriges anseende i dessa sammanhang. Som det ser ut nu finns det inga planer på fler utlandsinsatser för Anders Cedhagen, men lärdomarna och minnena kommer han alltid ha kvar. Plus en bunt nya vänner.

Anders Cedhagen
Anders Cedhagen
Uppdaterad
2023-06-13