Domaretik på tapeten

Bör en domare vara aktiv i sociala medier, engagerad i en idrottsförening eller medlem i ett politiskt parti? Det är exempel på frågor som diskuteras i en uppdatering av dokumentet om god domarsed som Anna Skarhed, före detta justitieråd och Justitiekansler, har gjort.

2011 presenterade före detta hovrättspresidenten för Svea hovrätt och Justitiekanslern Johan Hirschfeldt en första version av God domarsed.

– Mitt uppdrag har varit att göra en översyn och uppdatera dokumenten. Under de drygt tio år som gått sedan de färdigställdes har omfattningen av sociala medier exploderat. Utvecklingen innebär att domare ställs inför delvis nya etiska frågor vilket var det främsta skälet till mitt uppdrag, säger Anna Skarhed.

Vikten av självständiga domstolar

När vi i dag talar om rättsstaten och om vikten av att värna den för att skydda demokratin tänker vi ofta mer på domstolen som institution än på den enskilde domaren. Men det är av regeringen utsedda och oberoende domare som dömer. Hur den enskilde domaren utför sitt uppdrag kommer därför att vara avgörande för hur domstolen som institution lyckas upprätthålla rättsstatens principer men också påverka bilden av domstolen och därmed av rättsstaten. Att alla inblandade känner stort förtroende för den enskilde domaren är därför av stor vikt. I denna kontext blir frågor om domaretik mycket viktiga.

– Det är våra domares agerande som avgör hur domstolarna klarar sitt uppdrag att upprätthålla rättsstatens principer. Det innebär att frågor om domarens oberoende och opartiskhet men också frågor om hur domare uppträder i rättssalen och upprätthåller sin kompetens hela tiden behöver diskuteras och hållas levande. Med tanke på hur det ser ut i vår omvärld idag är dessa frågor extra viktiga, säger Anna Skarhed.

Användning av materialet

Det nya materialet kompletterar det tidigare och bildar ett sammanhållet dokument som har fått rubriken God domarsed 2023.

– Förhoppningen är att detta material ger svar på vissa frågor om vad som är god domarsed men framför allt att det ska inspirera till egna reflektioner och samtal mellan kollegor om de många svåra etiska frågor som domare kan ställas inför, säger Anna Skarhed.

Materialet har nu överlämnats till Domstolsakademin som beställde uppdateringen.

– Den uppdaterade versionen kommer i ett skede där domarnas och domstolarnas betydelse i demokratin betonas alltmer och att det är akademins avsikt att materialet ska kunna vitalisera den pågående diskussionen mellan domare och andra anställda på domstolarna, konstaterar Erik Brattgård, rektor för Domstolsakademien.

I anslutning till att det nya dokumentet togs fram har det också spelats in en film med Anna Skarhed och Johan Hirschfeldt, som heter ”God domarsed”.

Enligt Ola Holmén, kanslichef vid Domstolsakademin, är syftet med både dokumentet och filmen, att inspirera till fortsatta reflektioner och diskussioner kring ämnet god domarsed ute på domstolarna.

- Vi tänker oss att man till exempel kan se filmen tillsammans i domarkollektivet och sedan i grupp reflektera över innehållet, säger han.

Anna Skarhed och Johan Hirschfeldt.
Anna Skarhed och Johan Hirschfeldt. Foto: Andreas Larsson
Uppdaterad
2023-06-14