Domstolar tar plats på skolor och lärosäten

I slutet av 2022 presenterade stiftelsen Rättsfonden en rapport som visade att många sistaårselever på gymnasiet saknade grundläggande kunskaper om domstolarnas oberoende. Många domstolar har arbetat länge med att bjuda in skolklasser på besök och på andra sätt kommunicera med målgruppen, för andra domstolar blev rapporten en väckarklocka. I den här artikeln kan du läsa om hur fyra olika domstolar arbetar med att sprida kunskap till skolungdomar om domstolarnas roll och uppdrag.

Södertörns tingsrätt

Nästan varje vecka träffar domare på Södertörns tingsrätt elever som går på högstadiet eller gymnasiet. Det sker framför allt när skolklasser kommer till en förhandling eller gör ett studiebesök på tingsrätten. Frågor om rättsstaten och domstolarnas roll kommer alltid på tal.

– När vi träffar skolelever brukar vi särskilt ta upp frågor om domstolarnas roll och rättsstaten. Det är lätt att väcka elevernas intresse men samtidigt har vi också märkt av att kunskaperna om vad en rättsstat är för någonting är bristfälliga, säger Sally Al-Najar, administrativ assessor.

För att ge ökat stöd till lärarna har några medarbetare på domstolen tagit fram en rad blogginlägg och frågor och svar när det gäller domstolens roll i samhället och information om de olika rättsliga aktörerna. Sedan årsskiftet finns Södertörns tingsrätts domarblogg representerad både på SO-rummet och i andra digitala kanaler som lärare använder.

Karin Påle Bartes är rådman på Södertörns tingsrätt. Hon beskriver hur kontaktytorna mellan domstolen och skolorna ser ut.

– Sedan flera år tillbaka finns det ett särskilt studiebesökspaket på domstolen. Lärare kan anmäla om klassen vill komma på en rättegång. De får då stämningsansökan i förväg, möjlighet att ställa frågor till domaren i efterhand och sedan domen skickad till klassen. Men för många elever lämpar det sig inte alltid med ett besök på en förhandling, då kan de i stället träffa en domare som visar runt på domstolen och berättar om vår verksamhet. Några gånger per år erbjuder vi också ett rättegångsspel med professionella aktörer där eleverna själva får agera utifrån ett framtaget manus. Därutöver erbjuder vi stöd till studenter som skriver uppsatser och välkomnar grundskoleelever som vill praoa hos oss.

Domarna på Södertörns tingsrätt besöker också skolor i närområdet. Sally Al-Najar berättar:

– När vi för några år sedan gjorde en genomgång av vilka skolor som bokar in sig på besök på domstolen kunde vi konstatera att fördelningen mellan domsagans skolor var ojämn. Från vissa områden kom det nästan inga skolklasser samtidigt som andra områden hade klasser som ofta besökte oss. Vi bestämde oss därför för att vara mer aktiva och ta kontakt med skolor som sällan besöker oss. Responsen har varit mycket positiv och vi har känt oss väldigt välkomna hos de klasser som vi har besökt under året.

Hovrätten över Skåne och Blekinge

För Hovrätten över Skåne och Blekinge blev Rättsfondens rapport en väckarklocka och en påminnelse om hur viktigt det är att sprida kunskap om domstolarnas roll i ett demokratiskt samhälle. I höst har hovrätten startat ett arbete som syftar till att öka kunskaperna kring domstolar, rättsstaten och demokrati. Det görs genom ett samarbete med Malmö universitets lärarutbildning, besök på gymnasieskolor, studiebesök och olika typer av kommunikation.

– Vi insåg att vi kunde och hade kapacitet till att bidra med kunskap om det som lyftes fram i rapporten. Vi intensifierade våra utbildande insatser och startade ett skolprojekt. Jag tror att det är oerhört viktigt att våra ungdomar förstår innebörden av en rättsstat och domstolarnas roll i en fungerande demokrati, säger Emma Regnér, administrativ direktör på Hovrätten över Skåne och Blekinge.

Hovrättens skolprojekt omfattar även ett arbete med att marknadsföra och förbättra möjligheten till studiebesök vid hovrätten samt att spela in korta filmer om hur domstolarna fungerar som lärarna kan använda in sin undervisning. Vidare finns det planer på att under våren bjuda in Malmös gymnasielärare till hovrätten på en utbildningskväll om rättsstaten och domstolarnas roll i en fungerande demokrati.

Emma Regnér lyfter fram det stora gensvaret som domstolens medarbetare har mött.

– Det märks verkligen att det här är något som är efterfrågat av skolor och universitet. Bland annat har vi glädjande nog blivit inbjudna att hålla en stående gästföreläsning varje termin för lärarstudenterna vid Malmö universitet. Det finns också planer på att vi ska återkomma till samma studenter med en uppföljande föreläsning när de har kommit lite längre i sin utbildning.

Nacka tingsrätt

En dag i mitten av november bjöd Nacka tingsrätt in högstadieelever till domstolen. De mer än 500 elever som kom fick bland annat ta del av ett rättegångsspel där domare, protokollförare, nämndemän, åklagare och försvarsadvokater medverkade. På plats fanns också vittnesstödjare och representanter för Kriminalvården, socialtjänsten och Statens institutionsstyrelse som berättade om sin roll i rättskedjan. Justitieminister Gunnar Strömmer fanns också på plats.

– När vi ser utvecklingen i samhället där barn i 12-15 årsåldern både rekryteras till kriminella gäng och utsätts för brott, då vill vi göra det vi kan för att sprida information om vad som händer hos socialtjänsten, i rättssalen och efter en förhandling. Kan vi bidra till att någon avhålls från att dras in i ett kriminellt nätverk eller vågar anmäla ett brott då är ett så här stort projekt lyckat, säger Cecilia Klerbro, lagman på Nacka tingsrätt.

Nacka tingsrätt bjuder sedan flera år in skolklasser från årskurs 9 och gymnasiet att komma och se en rättegång och få information om domstolen och domstolens viktiga roll i samhället.

– Med tanke på avsaknaden av kunskaper om de självständiga domstolarna vill vi försöka nå ut till fler ungdomar. Gärna till de som läser Lag och rätt under högstadiet.

Kammarrätten i Jönköping

Kammarrätten i Jönköping har under våren tagit initiativ till ett samarbete med Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping. Tillsammans med högskolan håller de nu på att utarbeta ett koncept. Kammarrättsråd Christina Fränngård berättar mer:

– Vi vill rikta oss till lärarstudenterna så att de i sin tur ska sprida kunskapen till sina framtida elever.

Tanken är att lärarstudenterna under en halv dag ska få information om domstolens roll i den demokratiska rättsstaten, med fokus på förvaltningsdomstolarna.

– Studenterna kommer att bjudas till domstolen. Avsikten är inte att det ska vara ett traditionellt föreläsningsupplägg, utan ett upplägg där vi tillsammans med lärarstudenterna tar oss an frågorna, säger Christina Fränngård.

Detta är tänkt att vara en obligatorisk del i undervisningen och förhoppningen är att de första studenterna ska besöka kammarrätten under hösten 2024.

Viktiga erfarenhetsutbyten

Domstolsverket kommer under 2024 att genom olika aktiviteter underlätta ett erfarenhetsutbyte för de domstolar som arbetar med kommunikation riktad mot skolor och elever. Syftet är att domstolarna ska ges möjlighet att inspirera och lära av varandra för att kunna utveckla och förbättra ett redan pågående arbete. Målet är tydligt: att göra domstolarnas oberoende roll och uppdrag i det demokratiska rättssamhället mer känd.

Uppdaterad
2023-12-18