Domstolsverkets prioriteringar 2024

Domstolsverket har ett ovanligt viktigt uppdrag: att värna demokratin genom att på olika sätt ge domstolarna stöd och service för att de ska kunna fokusera på att avgöra mål och ärenden på ett effektivt och rättssäkert sätt.
Inför varje nytt år arbetar Domstolsverket fram en verksamhetsplan som beskriver våra prioriteringar för kommande år. Jag skulle vilja ta tillfället i akt att ge några exempel på frågor som vi kommer att arbeta med under 2024.

Kompetensförsörjningen inom Sveriges Domstolar är fortsatt en av våra största utmaningar och en rad olika insatser pågår. Ett annat prioriterat område handlar om att stärka vår inre och yttre säkerhet. Vi fortsätter utbyggnaden av fasta säkerhetskontroller i domstolarna och vi stärker vår informationssäkerhet och skyddet mot otillbörlig påverkan. Arbetet att trygga vår förmåga att bedriva verksamhet även under kris och krig fortsätter.

Vidare följer vi våra planer för digitalisering i vilka fortsatt förvaltning och vidareutveckling av DiBa är central. Arbetet med att säkra domstolarnas lokalförsörjning pågår oförtrutet och under kommande år inviger vi nya domstolsbyggnader i till exempel Norrköping, Borås och Vänersborg. Att erbjuda relevant kompetensutveckling, utveckla chef- och ledarskapet inom Sveriges Domstolar och att driva ett innovationsarbete som syftar till att framtidssäkra verksamheten genom att pröva idéer som på sikt kan ge stor verksamhetsnytta och effektiviseringsvinster är ytterligare exempel på arbete som Domstolsverket bedriver.

Sammantaget syftar allt till att säkerställa att varje domstol har förutsättningar att utföra sitt uppdrag. Domstolsverket verkar därför för att Sverige även i framtiden ska ha oberoende, rättssäkra och effektiva domstolar.

Thomas Rolén, generaldirektör vid Domstolsverket 

 

Domstolsverket generaldirektör Thomas Rolén.
Domstolsverket generaldirektör Thomas Rolén. Foto: Carl Johan Eriksson
Uppdaterad
2024-03-18