Förslag till förändringar som utvecklar domstolarna

Ta fram konkreta, överblickbara förslag till processrättsliga reformer som underlättar domstolarnas verksamhet. Så löd direktivet till två processrättsliga arbetsgrupper som i början av 2021 inrättades av Domstolsverkets generaldirektör Thomas Rolén. Nu har grupperna avslutat sitt arbete och alla förslag ska inom kort lämnas till Justitiedepartementet.

Arbetsgruppen för allmän domstol har letts av Göran Lundahl, lagman vid Göteborgs tingsrätt. Susanne Bagge, lagman vid Förvaltningsrätten i Jönköping har lett gruppen för allmän förvaltningsdomstol. Båda grupperna har bestått av cirka tio ordinarie domare från olika typer av domstolar.

– Gruppens medlemmar har alla lång erfarenhet av lagstiftningsarbete och utredningarbete och diskussionerna har varit mycket givande. Vi fick in ungefär 110 förändringsförslag. Eftersom vi inte ville skriva för byrålådan har vi löpande haft en dialog med Justitiedepartementet om vilka förslag som kan tänkas gå igenom och bli till lagstiftning, säger Göran Lundahl.

Den största utmaningen med arbetet har handlat om prioriteringar.  

– Det har varit utmanande att identifiera förslag som dels har stor nytta för domstolarna men som också är relativt enkla att genomföra trots att de kräver författningsändringar, säger Susanne Bagge.

Förslag från arbetsgruppen för allmänna förvaltningsdomstolar

Enklare att flytta mål mellan förvaltningsdomstolar

Ett förslag från arbetsgruppen för allmän förvaltningsdomstol är att det ska bli enklare att flytta mål mellan förvaltningsdomstolarna. De senaste årens historiskt höga målinflöde till förvaltningsdomstolarna har lett till stora balanser och långa handläggningstider. Att då ge en förvaltningsdomstol med tillfällig överkapacitet möjlighet att avlasta en annan förvaltningsdomstol med hög arbetsbelastning skulle innebära många fördelar.

– Det skulle förbättra förutsättningarna att hålla handläggningstiderna i målen på en rimlig nivå, även vid en kraftigt ökad måltillströmning. Det är till fördel för alla som väntar på att få sitt mål prövat, säger Susanne Bagge.

Inspelning av berättelser vid muntlig förhandling

Ett annat förslag är att tekniken med videoupptagning bör användas i högre utsträckning än vad som görs idag. Genom att spela in berättelser vid muntlig förhandling och iakttagelser vid syn i förvaltningsrätten med ljud och bild blir dokumentationen av utredningen i målet mer fullständig inför prövningen i kammarrätt. Detta gör att muntlig förhandling och syn kan användas i kammarrätt på ett mer effektivt och flexibelt sätt.

Enligt förslaget ska rätten till muntlig förhandling i kammarrätten endast regleras i förvaltningsprocesslagen, vilket innebär att muntlig förhandling ska hållas om en enskild part begär det och det inte är obehövligt och inte heller särskilda skäl talar mot det. För att ytterligare effektivisera muntliga förhandlingar i kammarrätt föreslås även att den part som begär muntlig förhandling ska ange skäl för det.

Utöver dessa förslag föreslår arbetsgruppen bland annat att reglerna om muntlig förhandling i migrationsdomstolen ska vara enhetliga

Förslag från arbetsgruppen för allmänna domstolar

Förändrade utevaroregler

Att förändra utevaroreglerna i rättegångsbalken såg arbetsgruppen för allmänna domstolar som angeläget. Gruppen har arbetat fram ett förslag som innebär att ett brottmål får avgöras utan att den tilltalade är personligen närvarande om det inte finns särskilda skäl emot och om det strängaste straffet som kan följa på något av brotten inte överstiger fängelse i två år. Ändringarna innebär att utrymmet att avgöra mål vid huvudförhandling i den tilltalades utevaro utvidgas. Bestämmelsen utformas också på ett tydligare sätt för att komma till rätta med de tillämpningsproblem som dagens reglering innebär.

Lättare att delta på distans

Arbetsgruppen har också lämnat förslag som syftar till att utöka möjligheterna för den som ska inställa sig inför rätten att delta genom ljud- och bildupptagning samtidigt som möjligheten att delta genom telefon begränsas. Vidare föreslås en reglering av rättens närvaro, med utgångspunkten att rätten ska vara fysiskt närvarande men med en möjlighet att någon eller några ledamöter är närvarande genom ljud- och bild om detta är lämpligt.

Arbetsgruppen har också lämnat förslag om:

  • Förändringar av tvistemålsprocessen
  • Införande av avgift för några måltyper som idag är avgiftsbefriade
  • Justeringar av nämndemäns medverkan i brottmål

Hoppas på ny lagstiftning

Förslagen från arbetsgruppen för allmän förvaltningsdomstol har lämnats in till Justitiedepartementet och förslagen gällande allmän domstol kommer att lämnas in inom kort. Domstolsverkets generaldirektör Thomas Rolén hoppas att de ska leda till ny lagstiftning.

– För att kunna fortsätta effektivisera vår verksamhet och skapa långsiktiga förutsättningar för domstolarna att kunna avgöra mål och ärenden på ett rättssäkert sätt och i rimlig tid så är det nödvändigt att de förändringar som nu föreslagits också blir till verklighet.

Göran Lundahl och Susanne Bagge
Göran Lundahl och Susanne Bagge. Foto: Carl Johan Erikson
Uppdaterad
2023-04-20