Ny taxa i förordnandemål

Den 1 juni 2023 införs en ny taxa i förordnandemål. Taxan förväntas leda till en förenklad handläggning av ersättningsanspråk i förordnandemål och att statens kostnader för rättsliga biträden minskar.

Mellan åren 2016-2020 ökade statens kostnader för rättsliga biträden med 660 miljoner kronor, en ökning med hela 24 procent. 2021 fick därför Domstolsverket ett uppdrag av regeringen att analysera varför utgifterna har ökat så kraftigt och att lämna förslag om hur man skapar en bättre kostnadskontroll.

Under detta arbete så har Domstolsverket bland annat identifierat en kraftig ökning av andelen så kallade förordnandemål. Alltså brottmål i tingsrätt där offentlig försvarare eller målsägandebiträde har förordnats, men där åtal av olika anledningar inte har väckts. Målet avslutas i stället hos domstolen genom ett avskrivningsbeslut som också innehåller ett beslut om kostnadsersättning till det rättsliga biträdet.

Förslag på remiss

Under hösten 2022 skickade Domstolsverket ut ett förslag om taxa i förordnandemål på remiss till ett antal domstolar och andra instanser för synpunkter. Enligt förslaget skulle taxan beräknas efter förhörstidens längd under förundersökningen. Samtliga remissinstanser, förutom Sveriges advokatsamfund, tillstyrkte eller hade i vart fall inga invändningar mot förslaget. Taxeförslaget har till viss del reviderats efter inkomna synpunkter. Domstolsverkets generaldirektör Thomas Rolén har nu fattat beslut om att införa den nya taxan i förordnandemål.

Hemställan till regeringen

Under hösten 2022 lämnade Domstolsverket även in en hemställan till regeringen om ändring i förundersökningskungörelsen. Syftet med hemställan var att reglera en särskild underrättelseskyldighet för förundersökande myndighet. På så sätt skulle domstolarna få kännedom bland annat om en förundersökning avslutats utan att åtal väckts, vilka datum för förhör som varit aktuella, förhörstidens längd och formen för biträdets närvaro.

Justitiedepartementet meddelade under våren 2023 att regeringen inte avsåg att gå vidare med förslaget om förordningsändring, annat än i den del som gäller att förundersökande myndighet ska underrätta domstolen om att förundersökningen har avslutats utan att åtal väckts.

– Tillämpningen av taxan i förordnandemål är inte avhängig den önskade förordningsändringen, även om det hade underlättat kostnadskontrollen. Vid behov kan domstolarna begära in förundersökningsprotokollet för att kontrollera det rättsliga biträdets uppgifter, säger Thomas Rolén.

Ändringsföreskrift om tidsspillan

Införandet av en taxa i förordnandemål medför ett mindre tillägg i föreskrifterna om tidsspillan. Domstolsverket har därför, samtidigt med beslutet om taxa i förordnandemål, beslutat om en ändringsföreskrift i fråga om 1 § Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2022:13) om tidsspillan.

Föreskrifterna om taxa i förordnandemål och nämnd ändringsföreskrift träder i kraft den 1 juni 2023.

Ordförandeklubba
Ordförandeklubba. Foto: Carl Johan Erikson.
Uppdaterad
2023-04-20