Regeringen bör utreda förenklad delgivning

Domstolsverket, Kronofogdemyndigheten och Försäkringskassan har till Justitiedepartementet lämnat en hemställan om att regeringen närmare låter utreda och överväga förbättrade möjligheter till delgivning. Bakgrunden till initiativet är de stora konsekvenser som misslyckade delgivningar har för den offentliga förvaltningen.

Samhället har genomgått stora förändringar de senaste årtiondena. Nu gällande delgivningslagstiftning har delvis utformats utifrån förutsättningar som inte längre gäller. Idag lever en större del av befolkningen i olika former av utanförskap och det är inte ovanligt att enskilda uppehåller sig och bor på andra ställen än där de är folkbokförda, vilket försvårar möjligheten till delgivning. Den tekniska utvecklingen har också förändrat våra sätt att kommunicera vilket innebär att telefon och post inte längre är lika effektiva kommunikationskanaler som de tidigare var.

Stora kostnader för bristande delgivning

Bristande delgivning är förenat med stora kostnader och mycket merarbete för flera myndigheter. För Sveriges Domstolar uppgår till exempel kostnaden för externt anlitade stämningsmän till ungefär 25 miljoner kronor årligen.

Inom Sveriges Domstolar är bristande delgivning den främsta orsaken till inställda huvudförhandlingar och sammanträden. Enbart kostnaderna för de inställda brottmålsförhandlingarna beräknas till ungefär 15 miljoner kronor per år.

– Bristande delgivning innebär också försämrad rättssäkerhet eftersom målen drar ut på tiden och därmed kan bli svårare att avgöra, till exempel om minnesbilder bleknar. Det kan också innebära ett stort lidande för den person som är delaktig i en långdragen rättsprocess, säger Thomas Rolén, generaldirektör vid Domstolsverket.

Uppdaterad
2024-03-18