Vägledande avgöranden

Databasen vägledande avgöranden innehåller rättsfallsreferat och uppgifter om vägledande avgöranden från överrätter.

Avgörandena är sådana som domstolarna själva ansett vara vägledande enligt 6§ rättsinformationsförordningen (1999:175).

I databasen finns refererat och uppgifter om vägledande avgöranden från följande domstolar (med startår inom parentes):

 • Högsta domstolen (1981)
 • Hovrätterna (1993)
 • Högsta förvaltningsdomstolen (1993)
 • Kammarrätten i Stockholm LEK-mål (2008)
  (LEK-mål = mål enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation)
 • Mark- och miljööverdomstolen (1999)
 • Migrationsöverdomstolen (2006)
 • Patent- och marknadsöverdomstolen (2016)
  • Tidigare Marknadsdomstolen (2004)
 • Arbetsdomstolen (1993).

Därutöver innehåller databasen uppgifter om vägledande avgöranden från:

 • Kammarrätterna (2000)
 • Tidigare Marknadsdomstolen (2000)
 • Tidigare Patentbesvärsrätten (2000)
 • Rättshjälpsnämnden (1998).
Uppdaterad
2022-03-08