Intresseanmälan för uppdragslistorna

Till dig som vill anmäla intresse för att sättas upp på Eksjö tingsrätts uppdragslistor

 

Bakgrund till tingsrättens uppdragslistor

Vem som förordnas av tingsrätten för ett uppdrag, exempelvis offentlig försvarare eller bodelningsförrättare, avgörs i varje fall av den enskilda beslutsfattaren. Tingsrättens huvudsakliga ansvar vid ett förordnande är att se till de tilltalades, målsägandenas, barnens och övriga aktörers intresse av att få kvalificerad hjälp.

Som ett internt arbetsredskap och beslutsstöd har tingsrätten olika listor på personer som har bedömts kunna förordnas för olika typer av uppdrag. Att en person har förts upp på listan innebär att personen, av tingsrätten, generellt bedömts lämplig för uppdrag av det slag som listan avser. Tingsrätten ställer därför vissa minimikrav, samt utgår från vissa kriterier vid bedömningen av om en person ska finnas med på någon av tingsrättens olika listor.

 

Anmälan till uppdragslistorna

Den som vill föras upp på någon av uppdragslistorna anmäler detta via ett formulär på tingsrättens webbplats.

Det är upp till anmälaren att visa att denne uppfyller tingsrättens krav och kriterier, såsom relevant utbildning och erfarenhet, se närmare om kraven nedan. Exempel på relevanta erfarenheter är tingsnotarietjänstgöring och tidigare erfarenheter från uppdrag som ombud eller biträde.

Anmälningarna till uppdragslistorna behandlas inte löpande. Som utgångspunkt hanterar tingsrätten inkomna anmälningar om att föras upp på listorna en gång varannan månad.

Innan beslut om uppförande bereds domarna och beredningschefen på tingsrätten möjlighet att yttra sig över dem som anmält sitt intresse. Om synpunkter framkommer som gör att personens lämplighet för aktuell uppdragslista kan ifrågasättas kan det innebära att personen inte förs upp, trots att uppställda formella kriterierna är uppfyllda.

 

Krav för samtliga uppdragslistor

För samtliga uppdragslistor gäller följande grundläggande krav på den som ska föras upp:

  • Ha sitt huvudsakliga verksamhetsställe eller dokumenterad och kontinuerlig klientmottagning från eget fast kontor i Eksjö tingsrätts domsaga, dvs. inom Eksjö, Vetlanda, Nässjö, Sävsjö, Tranås eller Aneby kommun, och debitera tidsspillan och utlägg för reskostnad från det kontoret. Kravet på kontinuerlig klientmottagning innebär att det minst på veckobasis ska vara möjligt att besöka kontoret för att där träffa sitt biträde. Det fasta kontoret inom domsagan ska vara manifesterat på så sätt att det går att identifiera vid besök på besöksadressen. Kontoret ska framgå av informationen om advokaten/den biträdande juristen på advokatbyråns webbplats. Att ha verksamhetsställe eller dokumenterad och kontinuerlig klientmottagning från eget fast kontor i Eksjö tingsrätts domsaga enligt ovan gäller inte för att bli uppsatt som medlare enligt föräldrabalken.
  • Vara beredd att – utan substitution – för respektive uppdrag kunna inställa sig personligen till förhandlingar och förhör inom en och en halv timma, om det är aktuellt.
  • Telefon (inklusive mobilnummer för användande av säker e-post) och e-post ska användas för snabbt besked om ett uppdrag kan tas och även i övrigt ska kommunikation ske med telefon och e-post.
  • Avlagt för behörighet till domarämbete föreskrivna kunskapsprov, juristexamen eller annan motsvarande examen, se förordningen (2007:386) om kunskapsprov för behörighet som domare. Detta krav gäller inte medlare enligt föräldrabalken.
  • Ansvarsförsäkring ska finnas.

Ändras ovan angivna förutsättningar i något hänseende ska detta omgående anmälas till tingsrätten. Ändrade kontaktuppgifter ska också anmälas omgående, liksom förhinder att under viss tid åta sig uppdrag.

Substitution av uppdrag efter rättens tillstånd kan endast ske om det finns uttryckligt lagstöd. Detta innebär att substitution inte kan ske vid exempelvis uppdrag som särskild företrädare för barn eller god man.

Här kan du läsa om de grundläggande kriterier som finns för de olika uppdragslistorna.

Formulär för anmälan om intresse

Uppdragstyper
Jag är beredd att inställa mig personligen till förhandlingar och förhör inom en och en halv imma om det är aktuellt.
Uppdaterad
2023-01-18