Tingsrättens historia

Den 22 april 1345 nämns Eksjö för första gången i samband med ett rättsärende. Enligt ett domsbrev sålde kyrkoherden i Solberga den dagen sin gård Bokhult.

Det kan förmodas att kloka män i bygden ställde frågan om kyrkoherden verkligen hade rätt att sälja gården för sin egen del och om det inte var så att kyrkan hade bättre rätt till fastigheten. Under alla förhållanden kände sig kyrkoherde Johan föranlåten att gå i svaromål i frågan och han kunde med lätthet avvisa invändningarna genom att hänvisa till att han blivit tilldömd gården genom konungens dom på rättarting i Eksjö, "in placito justiciaro nuperinne in Ekesijö".

När konungens dom skulle ha avkunnats framgår inte av rättegångshandlingarna men det är väl inte omöjligt att tänka sig att det kan ha varit redan i början av 1300-talet då Birger Magnusson var kung i Sverige efter att ha övertagit tronen från sin far Magnus Ladulås. Det var således tidigt som domstolen i Eksjö gjorde sig känd i fastighetsrättsliga sammanhang.

Kan det rent av vara så att den nedärvda vanan bland domstolspersonalen att handskas med fastighetsregistreringar bidrog till att Eksjö tingsrätt framstod som ett självklart val när det 650 år senare gällde att ta fram orter för landets centrala inskrivningsmyndigheter? Om detta sades det inget i riksdagsbeslutet men man kan ju aldrig säkert veta.

Norra och Södra Vedbo domsagas häradsrätt

Från mitten av 1400-talet nämns Eksjö ofta i frågor som gäller rättskipning. Således beskrivs det hur det år 1451 hölls "lagmanstingh" med allmogen i "Sudra Vidbo i Ekesiö". Av noteringen kan man gissa sig till att det också fanns ett "Norra Vidbo", vilket är alldeles riktigt. Det var två härader, Norra Vedbo härad och Södra Vedbo härad, som så småningom kom att utgöra Norra och Södra Vedbo domsagas häradsrätt. Under många år bestod häradsrätten av två tingslag, varav Norra Vedbo härads tingslag först höll sina ting i Hullaryd i nuvarande Aneby kommun och därefter, från år 1910, i Tranås. Södra Vedbo tingslag hade tingsställe i Eksjö. År 1948 förenades de båda tingslagen till ett enda tingslag med säte i Eksjö. Det hölls dock ting i Tranås ända fram till i mitten av 1990-talet.

Vid 1970-talets början genomfördes det en stor omorganisation av domstolsväsendet. Den 1 januari 1971 upphörde Norra och Södra Vedbo domsagas häradsrätt att finnas till och i stället föddes Eksjö tingsrätt. Till denna fördes då också Njudungs domsagas häradsrätt och delar av Tveta, Vista och Mo domsagas häradsrätt. Till Eksjö tingsrätt hör i dag Eksjö, Nässjö, Vetlanda, Sävsjö, Tranås och Aneby kommuner.

Den 2 april 2001

Den 2 april 2001 var det dags för nästa milstolpe i tingsrättens historia. Av de tidigare inskrivningsmyndigheterna som hade funnits vid i stort sett samtliga landets tingsrätter bildades det sju nya centrala myndigheter. En av dessa placerades vid Eksjö tingsrätt. Till denna hör Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Örebro och Östergötlands län samt det tidigare Skaraborgs län. Huvudmannaskapet för inskrivningsmyndigheterna kommer dock den 1 januari 2008 att flyttas över från domstolsväsendet till Lantmäteriverket.

Tingsförhandlingar i Eksjö sedan 1300-talet

Det har alltså i en eller annan form hållits tingsförhandlingar i Eksjö sedan i vart fall 1300-talet. Tingslokaler har anordnats på olika ställen i staden, beroende på domstolens behov och tillgången till lämpliga lokaler. Från 1870-talet och fram till år 1960 hade häradsrätten lokaler i ett för ändamålet särskilt uppfört tingshus några hundra meter från det nuvarande tingshuset. Så småningom gjorde sig emellertid behovet av ombyggnad och utökning av lokalerna allt mer gällande. Redan i början av 1940-talet kom man att diskutera hur detta skulle lösas. Det tillsattes olika byggnadskommittéer och ett antal förslag stöttes och blöttes av tingshusbyggnadsskyldige, som var den församling som hade att fatta beslut i frågan. Den slutliga lösningen blev att bygga nytt och uppdraget att rita det nya tingshuset gavs åt Arkitektfirman Åkerlund. I samband med byggnationen tog arkitekten John Åkerlund initiativ till att fastställa det häradsvapen som pryder fasaden. Förebild för vapnet är Södra Vedbo härads sigill från år 1558.

Det nya tingshuset

Det nya tingshuset invigdes den 2 september 1960 av dåvarande statsrådet Herman Kling under stor pompa och ståt. Under åren som har gått sedan dess har huset genomgått omfattande förändringar. Den första större förändringen kom i början av 1970-talet efter det att tingsrättens verksamhetsområde hade utökats genom den då genomförda omorganisationen av domstolsväsendet. En annan genomgripande förändring genomfördes under åren 2000 - 2001 vid tillkomsten av den centrala inskrivningsmyndigheten. Under senare år har en betydande ombyggnation av tingshuset skett i syfte att förbättra säkerheten för dem som arbetar i tingshuset och dem som besöker lokalerna.

Det kan avslutningsvis nämnas att tingshuset i Eksjö i allra högsta grad är beläget på mark med lokal historisk betydelse. Inför 600-årsfirandet 2003 av Eksjö stads tillkomst såg man till att så exakt som möjligt fastställa den plats där stadens vagga hade stått. Det visade sig vara på tingshusets tomt och upptaktsmötet för planeringen av jubiléumsfirandet förlades till gräsmattan intill tingsrättens flaggstång.

Uppdaterad
2022-01-19