Beställ domar, beslut eller handlingar

Om du vill läsa en dom eller beställa handlingar i ett mål ska du kontakta den domstol som har målet. Du har rätt att vara anonym. Du som är part i ett pågående mål behöver inte beställa, du får handlingarna skickade till dig.

Domstolen gör alltid en sekretessprövning innan en handling lämnas ut.

Ibland kostar det att få ut handlingar. Det beror bland annat på beställningens omfattning och om handlingarna finns elektroniskt, behöver skannas eller kopieras. 

Om du vill vara anonym

Du som vill vara anonym när du beställer allmänna handlingar rekommenderas att besöka domstolen. Saknar du möjlighet att ta dig till domstolen kan du ta kontakt via telefon, eller via brev eller e-post om din adress inte avslöjar din identitet.

Du hämtar dina beställda handlingar på plats och betalar eventuell avgift kontant.

Här beställer du

Mer information

  

E-tjänst: Beställ domar och beslut

Krav för att använda e-tjänsten:

 • Målet ska vara avslutat
 • Du vet målnummer eller
 • Uppgifter om minst en part i målet

Beställ domar, beslut eller handlingar

För att vi ska kunna hjälpa dig är det bra om du anger så mycket information som möjligt om handlingen du söker.

 • Sökförfrågningar över disk till receptionen besvaras direkt i mån av tid.
 • Du kan även lämna in en skriftlig förfrågan till receptionen. Svaret får du hämta senare eller att du får det mejlat till dig.
 • Du kan mejla din sökförfrågning till falu.tingsratt@dom.se.
 • Du kan beställa handlingar via formulär på tingsrättens hemsida.

Om du vill göra en anonym beställning, var god ring eller besök tingsrätten.

Observera att avgifter kan tillkomma för beställning av handlingar.

Se nedan kring beställning av allmän handling.

Adress för att beställa handlingar

E-post: 
Adress:

Postadress: Box 102, 791 23 Falun

Besöksadress: Kullen 4, Falun (receptionen)

Avgifter

Observera att avgifter kan tillkomma enligt gällande förordning, Avgiftsförordningen (1992:191). Se mer information under Vad kostar det.

Information som behövs vid beställning av handling

Obligatoriskt:

 • Handlingar som beställs
 • Leveranssätt: E-post, Post, Fax, Hämtas på plats

Övrig information som hjälper oss:

 • Målnummer
 • Datum för dom/beslut
 • Namn på part/parter
 • Om du inte känner till målnummer kan du ange organisationsnummer, personnummer eller avslutandedatum

Uppgift om dig som beställare:

 • E-postadress
 • Namn
 • Myndighet/Företag
 • Adress
 • Fakturaadress (om annan än ovan)
 • Telefonnummer

Beställ handling vid Falu tingsrätt via formulär:

Beställa allmän handling ur arkivet

För att vi ska kunna hjälpa dig är det viktigt att du anger så mycket information som möjligt om handlingen du söker vid Falu tingsrätt.

Sökförfrågningar inkluderar Ludvika och Hedemora tingsrätt, samt Gagnefs kommun som tidigare ingick i Leksands tingsrätts domsaga. Normalt skickar vi handlingen till dig inom någon dag. Domstolen gör alltid en kontroll innan en dom lämnas ut så att den inte innehåller sekretessbelagda uppgifter.

Under semestertider kan arkivet tidvis ha begränsad bemanning, varför beställningar kan ta längre tid. Om du tycker att det dröjer, lägg inte in ytterligare en beställning på samma sak, då finns risk för ytterligare fördröjning pga dubbelexpediering.

Återsökning av handlingar

I tingsrättens databas kan tvistemål, konkurser och domstolsärenden återsökas upp till nio år efter avslutandedatum. Brottmål kan återsökas i upp till fem år efter avgörandedatum. Därefter gallras uppgifterna ur databasen enligt förordningen (2001:639) om registerföring vid allmänna domstolar.

Före gallring tas vissa uppgifter ut på papper. Dessa uppgifter är sammanställning av dagboksblad, innehållsförteckningar till dom- och beslutsböcker samt partsregister för inkomna mål. Partsregistren omfattar tvistemål, konkurser och domstolsärenden.

Inga partsregister tas ut för brottmål, vilket regleras i förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol.

Vad kostar det?

Enligt Falu tingsrätts beslut TFA 2022/24:1

E-post

Handlingar som skickas via e-post eller e-skick.

Elektroniska handlingar

Många handlingar finns lagrade elektroniskt och enstaka sådana kan mailas kostnadsfritt (till exempel domar utan underskrift).

En avgift tas ut för beställningar som omfattar 10 handlingar (1 handling = 1 pdf) eller fler.

 • De första nio handlingarna är kostnadsfria.
 • Den tionde handlingen kostar 50 kronor.
 • Varje handling därutöver kostar 2 kronor.

Inscannade handlingar

För handlingar som måste scannas in (t ex undertecknade domar) tas avgift ut om beställningen omfattar 10 sidor eller fler.

 • De första nio sidorna är kostnadsfria.
 • Den tionde sidan kostar 50 kronor.
 • Varje sida därutöver kostar 2 kronor.

Papper och fax

Utlämning i tingsrättens lokaler, via brev eller fax.

 • De första nio sidorna är kostnadsfria.
 • Den tionde sidan kostar 50 kronor.
 • Varje sida därutöver kostar 2 kronor styck.

Vid brevleverans tillkommer portokostnad och vid användning av postförskott även en postförskottsavgift.

Handlingar på CD, DVD eller USB-minne

Avgift tas ut som för e-post med tillägg:

 • 10 kronor samt
 • Självkostnad för USB-minne

Ljud- eller bildfiler på CD, DVD eller USB-minne

 • Avgift tas ut om 120 kronor och
 • Självkostnad för USB-minne

Omfattande beställningar och missbruk av bestämmelser

 • Vid omfattande beställningar kan en avgift om 125 kronor för varje påbörjad 15-minutersperiod utgå istället för vad som ovan anges. Detta ska beställaren upplysas om innan arbetet med beställningen påbörjas
 • Vid uppenbart missbruk av ovanstående bestämmelser, tas en avgift ut redan från och med den första sidan.

Samlingsfakturor för återkommande beställare

Med återkommande beställare kan fakturering ske exemplevis en gång i månaden. Periodens beställningar anses då som en enda beställning.

Avgiftsfrihet

 • Handlingar som inte lämnas ut efter särskild begäran, såsom expedierade domar och föreläggande mm, är avgiftsfria
 • Den som beviljats rättshjälp är i vissa fall befriad från avgift
 • Statliga myndigheter betalar ingen avgift
 • Parter, målsägande, offentliga försvarare och målsägandebiträden är avgiftsbefriade för ett exemplar av vissa handlingar
Uppdaterad
2023-01-13