För dig som är kallad till muntlig förhandling

Ett överklagande i förvaltningsrätten avgörs ofta utifrån de skriftliga handlingar som kommit in. Domstolen kan kalla parterna till muntlig förhandling om det kan vara en fördel för utredningen.

Förhandlingssal med nio personer samlade.
Vid en muntlig förhandling får du och din motpart svara på frågor och berätta om det som ditt överklagande handlar om.

Därför hålls en muntlig förhandling

Domstolen kan kalla parterna till muntlig förhandling om det kan vara en fördel för utredningen. Den ska komplettera det som du lämnat in skriftligt, så att ditt mål blir så väl utrett som möjligt. I en muntlig förhandling får du och din motpart, och ibland även vittnen, berätta mer och svara på frågor.

Om du själv vill att domstolen ska hålla muntlig förhandling kan du önska det. Domstolen tar då ställning till din begäran.

Förvaltningsrättens uppgift

Förvaltningsrättens uppgift är att se till att målet blir tillräckligt utrett. Det rätten sedan beslutar grundar sig på både den skriftliga utredningen och det som kommit fram vid den muntliga förhandlingen.

De här personerna är med vid en muntlig förhandling

 • Du som har överklagat. Du benämns som den klagande.
 • Ditt ombud, om du har ett.
 • Någon du känner och som du vill ska finnas där som stöd. Detta är oftast tillåtet.
 • En eller flera representanter för myndigheten vars beslut du överklagat. De benämns som din motpart. De kan vara jurister eller handläggare.
 • En juridiskt utbildad domare, som är ordförande och leder förhandlingarna.
 • Tre nämndemän, som inte är juridiskt utbildade.
 • Vittnen, sakkunniga och tolk, om det behövs.
 • En protokollförare.
 • Åhörare. Det är oftast möjligt att besöka en muntlig förhandling.

Förhandlingen är offentlig

En muntlig förhandling är offentlig. Det betyder att vem som helst får vara med och lyssna. Men förvaltningsrätten kan besluta att förhandlingen ska hållas inom stängda dörrar. Då får bara de som är direkt berörda av överklagandet vara med.

Så går det till i rättssalen

 1. Målet ropas på

  Målet ropas upp i högtalarna och alla berörda, parter och vittnen, kallas in i rättssalen.

 2. Ordföranden kontrollerar närvaron

  Ordföranden kontrollerar att alla som kallats till förhandlingen är där. Om någon inte är närvarande måste förhandlingen i allmänhet ställas in. Domstolen behöver då oftast kalla till en ny förhandling.

 3. Vittnen väntar utanför

  För att vittnena inte ska påverkas av det som sägs i rättssalen får de vänta utanför, efter uppropet. De blir inkallade när det blir dags för dem att vittna.
 4. Ordföranden inleder förhandlingen

 5. Du som överklagat har ordet

  Du får beskriva din begäran och dina argument. Du kan även få svara på frågor.

 6. Motparten ger sin syn

  Din motpart ger sin syn på saken och kan också få svara på frågor.

 7. Du får berätta mer

  Du får berätta mer om sådant som inte kommit fram i den skriftliga utredningen.

 8. Motparten har ordet igen

  Din motpart får förklara sin inställning.
 9. Vittnenas tur

  Eventuella vittnen och sakkunniga kallas in och får svara på frågor. De får normalt avlägga ed och domstolen gör ljudinspelning av förhören.
 10. Har någon något att tillägga?

  Om någon av parterna har något att tillägga får de göra det nu.
 11. Förhandlingen avslutas

  Ordföranden förklarar förhandlingen avslutad och talar om när och hur domen kommer att meddelas.
Uppdaterad
2019-09-15